ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับหน่อยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี ร่วมลงนามถวายพระพร
เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ จัดกิจกรรมงานวันแม่ โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่
เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับสมาคมฟุตบอลอาวุโสแห่งประเทศไทย
ประชุมแผนพัฒนาสามปีตามโครงการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการให้ทางเทศบาลเมืองวังสะพุง
เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกับ ได้ร่วมกันประชุมสันนิบาตจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับเทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับและหน่อยราชการต่างๆ จัด เวทีเสวนา สร้างความปรองดองสมานฉันท์
การประกวดขับร้องสรภัญญะและเว้าผญา ณ วัดศรีอุดมวงศ์
การประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
การประชาคมโครงการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานระดับอำเภอ