ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

กำหนดการทำบุญตักบาตรประเพณีสงกรานต์และเปิดสะพาน “ศรีสงคราม”  ประจำปี  ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองวังสะพุง

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗

ณ  บริเวณสะพาน “ศรีสงคราม”

******************************

วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗      ภาคเช้า  พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา  ๐๗.๐๐  น.         -    ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มาร่วมงานพร้อมกันบริเวณ  สะพาน  “ศรีสงคราม”

                               -    พระภิกษุ-สามเณร  พร้อมกันที่บริเวณเต็นท์ประกอบพิธีทางศาสนา

เวลา  ๐๗.๓๐  น.         -    ประธานในพิธี (นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาถึงบริเวณกองอำนวยการ  

                                     จัดงาน (บริเวณสะพาน “ศรีสงคราม”)

                                -   นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  (นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล)  ประธานคณะกรรมการจัดงาน 

                                     สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานชุมชน  พร้อมคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสู่ที่รับรอง

เวลา ๐๗.๓๕  น.           -   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                 พิธีกรสงฆ์  (รองประเวศน์  บุญหนัก) นำกล่าวอาราธนาศีล

                                 -   พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล/ผู้มาร่วมงานรับศีล

                                 -   พิธีกรสงฆ์  นำกล่าวถวายภัตราหาร/พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา

                                 -   ประธานในพิธีกรวดน้ำ (เสร็จพิธีทางสงฆ์)

เวลา  ๐๗.๔๕  น.         -    นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง กล่าวรายงาน

                                -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดสะพาน “ศรีสงคราม”  และกล่าวอวยพรปีใหม่  ประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย  

                                -  ประธานในพิธีเปิดแพรป้ายสะพาน และลั่นฆ้องชัย  ๓  ครั้ง

                                -  ประธานสงฆ์ เจิม ป้ายสะพาน “ศรีสงคราม”

                                -  ประธานในพิธี  ข้าราชการ  พ่อค้าประชาชนและเด็กเยาวชนตั้งแถวบริเวณสะพาน ร่วมกันทำบุญตักบาตร

                                    “วันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗”

                                 -    พระภิกษุสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต  พุทธศาสนิกชน

เวลา  ๐๙.๐๐ น.           -    พิธีมอบของที่ระลึกผู้สูงอายุ

                                - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เวลา  ๑๐.๐๐ น.          -    พิธีแห่พระพุทธรูป  อันเป็นที่เคารพนับถือ คู่บ้านคู่เมืองของชาววังสะพุง 

                                     ให้ประชาชนได้สักการะบูชาไปตามชุมชน ต่างๆ ในเขตเทศบาล

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี   ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองวังสะพุง

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗

ณ    บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

***************************

วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗   ภาคบ่าย   “เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เมืองวังสะพุง  ๒๕๕๗”

เวลา  ๑๒.๐๐ น.          -  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มาร่วมงานพร้อมกันบริเวณสนาม 

  หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

เวลา ๑๓.๐๐  น.          - ขบวนรถแห่นางสงกรานต์จาก ๒๐ ชุมชน พร้อมกัน  ณ  จุดศูนย์รวม

  แล้วเคลื่อนออกจากชุมชนผ่านถนนภูมิวิถีผ่านเต็นท์คณะกรรมการตัดสินการ

 ประกวด  แล้วเลี้ยวเข้าสู่บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

เวลา ๑๓.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑ จากชุมชน  บุ่งผักก้าม

เวลา ๑๓.๑๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๒ จากชุมชน  วัดศรีชมชื่น

เวลา ๑๓.๒๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๓ จากชุมชน  หนองเงิน

เวลา ๑๓.๓๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๔ จากชุมชน  บ้านนาหลัก ๒

เวลา ๑๓.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๕ จากชุมชน  ศรีบุญเรือง ๒

เวลา ๑๓.๕๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๖ จากชุมชน  วัดจอมมณี ๑

เวลา ๑๔.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๗ จากชุมชน  ศรีบุญเรือง ๑

เวลา ๑๔.๑๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๘ จากชุมชน  วัดจอมมณี ๒

เวลา ๑๔.๒๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๙ จากชุมชน  ร่วมใจพัฒนา

เวลา ๑๔.๓๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๐ จากชุมชน   บุ่งคล้า

เวลา ๑๔.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๑ จากชุมชน   บ้านบุ่งไสล่ ๑

เวลา ๑๔.๕๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๒ จากชุมชน   บ้านเลิง

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๓ จากชุมชน   บุ่งคล้าน้อย

เวลา ๑๕.๑๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๔ จากชุมชน   วัดวังสะพุงพัฒนาราม

เวลา ๑๕.๒๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๕ จากชุมชน   บ้านวังสะพุง ๑

เวลา ๑๕.๓๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๖ จากชุมชน   บ้านน้อยนา

เวลา ๑๕.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๗ จากชุมชน   บ้านนาหลัก ๑

เวลา ๑๕.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๘ จากชุมชน   บ้านวังสะพุง ๒

เวลา ๑๕.๕๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๙ จากชุมชน   บุ่งผักก้ามสามัคคี

เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๒๐ จากชุมชน   บ้านบุ่งไสล่ ๒

เวลา  ๑๖.๓๐  น .         -  ขบวนแห่สงกรานต์ทุกขบวนพร้อมกันบริเวณการเปิดงาน

เวลา  ๑๗.๐๐ น .         -  ประกวดนางสงกรานต์

เวลา  ๑๗.๐๐ น .         -  ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธีเปิดงาน  เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ เมืองวังสะพุง  ๒๕๕๗

เวลา ๑๗.๑๕ น.          -   มอบของที่ระลึกนางสงกรานต์

                                -   นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง กล่าวรายงาน

                               -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                               - ประธานในพิธี ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนและเด็กเยาวชนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป

เวลา  ๑๗.๓๐ น.        -     การมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗

                              -  การมอบรางวัลการประกวดนางสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๗

                               - การมอบรางวัลโครงการหน้าบ้านน่ามอง

เวลา  ๑๘.๐๐  น.         -   ปิดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗

 

 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ  ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557

                        ประเภท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย

ณ   สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังสะพุง

 

                            A                                      B

 

                       1. อบต.วังสะพุง                                 5. อบต.เมือง

           2. ทต.นาอ้อ                                      6. อบต.หนองหญ้าปล้อง

           3. ทต.เชียงคาน                                 7. ทม.วังสะพุง 1

           4. อบต.ทรายขาว                               8. อบต.หนองงิ้ว         

 

 

                       C                                                D

 

          9. อบต.น้ำแคม                               13. อบจ.เลย

         10. อบต.ผาน้อย                              14. อบต.เขาหลวง        

         11. ทม.วังสะพุง 2                            15. ทต.ศรีสงคราม

                     12. ทต.นาอาน                                16. อบต.บุฮม (P.T.K. ไมน์นิ่ง)

การแข่งขันรอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม)

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1 เม.ย.57

1

10.00น.

A

อบต.วังสะพุง    -    ทต.นาอ้อ

 

 

2

14.00น.

A

ทต.เชียงคาน    -    อบต.ทรายขาว

 

 

3

16.00น.

B

อบต.เมือง   -   อบต.หนองหญ้าปล้อง

 

 

2 เม.ย.57

4

10.00น.

B

ทม.วังสะพุง 1    -    อบต.หนองงิ้ว

 

 

5

14.00น.

C

อบต.น้ำแคม    -    อบต.ผาน้อย

 

 

6

16.00น.

C

ทม.วังสะพุง 2    -    ทต.นาอาน

 

 

3 เม.ย.57

7

10.00น.

D

อบจ.เลย   -   อบต.เขาหลวง

 

 

8

14.00น.

D

ทต.ศรีสงคราม - อบต.บุฮม (P.T.K. ไมน์นิ่ง)

 

 

9

16.00น.

A

อบต.วังสะพุง    -    อบต.ทรายขาว

 

 

4 เม.ย.57

10

10.00น.

A

ทต.นาอ้อ     -     ทต.เชียงคาน

 

 

11

14.00น.

B

อบต.เมือง     -     อบต.หนองงิ้ว

 

 

12

16.00น.

B

อบต.หนองหญ้าปล้อง  -  ทม.วังสะพุง1

 

 

5 เม.ย.57

13

10.00น.

C

อบต.ผาน้อย    -    ทม.วังสะพุง 2

 

 

14

14.00น.

C

อบต.น้ำแคม     -    ทต.นาอาน

 

 

15

16.00น.

D

อบจ.เลย   -   อบต.บุฮม (P.T.K. ไมน์นิ่ง)

 

 

6 เม.ย.57

16

10.00น.

D

อบต.เขาหลวง    -    ทต.ศรีสงคราม

 

 

17

14.00น.

A

ทต.เชียงคาน     -    อบต.วังสะพุง

 

 

18

16.00น.

A

อบต.ทรายขาว     -    ทต.นาอ้อ

 

 

7 เม.ย.57

19

10.00น.

B

ทม.วังสะพุง 1     -     อบต.เมือง

 

 

20

14.00น.

B

อบต.หนองงิ้ว   -   อบต.หนองหญ้าปล้อง

 

 

21

16.00น.

C

ทม.วังสะพุง 2     -     อบต.น้ำแคม

 

 

8 เม.ย.57

22

10.00น.

C

ทต.นาอาน     -     อบต.ผาน้อย

 

 

23

14.00น.

D

ทต.ศรีสงคราม     -     อบจ.เลย

 

 

24

16.00น.

D

อบต.บุฮม(P.T.K. ไมน์นิ่ง) -  อบต.เขาหลวง

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันในรอบที่ 2 (รอบ 8 ทีม)

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

9 เม.ย.57

25

09.00น.

ที่ 1 สาย A     -     ที่ 2 สาย C

 

 

26

11.00น.

ที่ 1 สาย B     -     ที่ 2 สาย D

 

 

27

13.30น.

ที่ 1 สาย C     -     ที่ 2 สาย A

 

 

28

15.30น.

ที่ 1 สาย D     -     ที่ 2 สาย B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (รอบ 4 ทีม)

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

10 เม.ย.57

29

13.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 25     -    ผู้ชนะคู่ที่ 26 

 

 

30

15.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 27     -    ผู้ชนะคู่ที่ 28 

 

 

 

 

 

 

 

***พักการแข่งขันในวันที่ 11 เมษายน 2557***

 

 

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

12 เม.ย.57

31

13.30น.

ผู้แพ้คู่ที่ 29      -    ผู้แพ้คู่ที่ 30 

 

 

32

15.30น.

ผู้ชนะคู่ที่ 29      -    ผู้ชนะคู่ที่ 30 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ***  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

วันที่  / เวลา

ชุมชน

สถานที่

 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเบิกจ่ายเงิน

 

วันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖

 

เวลา ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น.

ชุมชนบุ่งไสล่ ๑

ชุมชนบุ่งไสล่ ๒

ชุมชนบ้านน้อยนา

ศาลากลางบ้านบุ่งไสล่

น.ส.จิรสุดา จิตต์ชื่น

น.ส.สุจิตรา  บุญนอก

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

สิบเอกอำนาจ พรมวงษ์

 

ชุมชนบุ่งผักก้าม

ชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี

ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ศาลากลางบ้านบุ่งผักก้าม

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

สิบเอกอำนาจ พรมวงษ์

 

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ชุมชนบ้านวังสะพุง ๑

ชุมชนบ้านวังสะพุง ๒

ชุมชนวัดศรีชมชื่น

ศาลาการเปรียญ

วัดศรีชมชื่น

นายสมนึก  พรมโทน

น.ส.สุจิตรา  บุญนอก

 

 

ชุมชนนาหลัก ๑

ชุมชนนาหลัก ๒

ศากลางกลางบ้านนาหลัก

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

นายวรพันธ์  ชาภักดี

 

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ชุมชนบ้านเลิง

ชุมชนบุ่งคล้าน้อย

ชุมชนหนองเงิน

ศาลากลางบ้านเลิง

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

สิบเอกอำนาจ  พรมวงษ์

 

เวลา  ๑๐.๐๐  น. - ๑๒.๐๐  น.

 

ชุมชนวัดจอมมณี ๑

ชุมชนวัดจอมมณี  ๒

วัดจอมมณี

น.ส.ณัฐธิกา ศรีจันทวงศ์     นายวรพันธ์  ชาภักดี

 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ชุมชนศรีบุญเรือง ๑

ชุมชนศรีบุญเรือง ๒

ศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์,   นายสมนึก  พรมโท

 

ชุมชนบุ่งคล้า

ชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนาราม

ศาลาการเปรียญ

วัดวังสะพุงพัฒนาราม

น.ส.ณัฐธิกา ศรีจันทวงศ์     นายวรพันธ์  ชาภักดี

 

 

หมายเหตุ   

            เอกสารที่ต้องเตรียมมารับเงิน

   ๑.   ในกรณีมารับด้วยตัวเอง 

-  บัตรประชาชนตัวจริง

   ๒.   ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ 

-  ใบมอบอำนาจ

-  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ ( พร้อมสำเนาถูกต้อง )

-  บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบและผู้รับมอบ

   ๓.  ในกรณีที่ไม่สามารถมารับในวัน เวลาดังกล่าว   ให้มารับได้ที่กองสวัสดิการสังคม 

  เทศบาลเมืองวังสะพุง  ภายในวันที่  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556

 

ร่นอายุไม่เกิน   9 ปี (เกิดปี พ.ศ.2547)

 

 

                                    A                                             B

                     1.   เลย อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)          1.   ศิลาเกษ  อะคาเดมี่

         2.   ร.ร.บ้านปากปวน                        2.   ร.ร.เทศบาลวังสะพุง ๑          

         3.   ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง                     3.   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

         4.   มาเลย เอฟชี                             4.    ร.ร.ชุมชนวังสะพุง   

         5.   ท่าลี่ อะคาเดมี่                            5.    ร.ร.บ้านปวนพุ

                                                             6.    ร.ร.บ้านกุดแก

 

 

รอบแรก

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

23 พ.ย.56

1

10.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ร.ร.บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

2

14.00น.

A

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง   -   มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

3

15.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่   -   ร.ร.เทศบาล ฯ ๑

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

4

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ   -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

24 พ.ย.56

5

10.00น.

B

ร.ร.บ้านปวนพุ   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

6

14.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

7

15.00น.

A

มาเลย เอฟชี   -  ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

8

16.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

25 พ.ย.56

9

10.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑   -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

10

14.00น.

B

ร.ร.ชุมชนวังสะพุง   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

11

15.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -  มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

12

16.00น.

A

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง   -   ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

26 พ.ย.56

13

10.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

14

14.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

15

15.00น.

B

ร.ร.ชุมชนวังสะพุง  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

16

16.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

27 พ.ย.56

17

10.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -  ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

18

14.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

19

15.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

20

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

28 พ.ย.56

21

09.00น.

A

เลย อะคาเดมี่   -  มาเลย เอฟชี

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

22

10.00น.

A

ร.ร.บ้านปากปวน  -   ท่าลี่ อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

23

14.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่  -   ร.ร.บ้านปวนพุ

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

24

15.00น.

B

ร.ร.เทศบาล ฯ ๑  -   ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

25

16.00น.

B

ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ   -   ร.ร.บ้านกุดแก

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

               

 

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

30 พ.ย.56

26

14.00น.

ที่ 1 สาย A     -      ที่ 2 สาย B

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

27

15.00น.

ที่ 1 สาย B     -      ที่ 2 สาย A

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

 

 

รอบชิงชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

หมายเหตุ

1 ธ.ค.56

28

14.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 26      -    ผู้แพ้คู่ที่ 27 

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

29

15.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 26      -    ผู้ชนะคู่ที่ 27 

ร.ร.เทศบาลฯ 1

 

 

 

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ  ครั้งที่  1  ประจำปี  2556

 

ร่นอายุไม่เกิน   11   ปี (เกิดปี พ.ศ.2545)

 

 

                   A                                       B                                       C

                     1. ร.ร. บ้านกุดแก                       1. ร.ร. บ้านปากปวน                    1.  ร.ร. บ้านวังแท่น

                  2. ร.ร. บ้านนาดอกไม้                 2. เลย  อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)     2.  ร.ร.เทศบาลวังสะพุง ๑

                  3. ท่าลี่  อะคาเดมี่                        3. ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                   3.  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

 

 

ร่นอายุไม่เกิน   13   ปี (เกิดปี พ.ศ.2543)

 

 

                  A                                          B                                                C

                 1. มาเลย  เอฟชี                       1. ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                     1. เลย   เอฟชี    

                2. ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว        2. ร.ร. บ้านขอนแก่น                     2. ร.ร. บ้านวังแท่น

                3.   K.A.U.                               3. ร.ร. บ้านปากปวน                      3. ร.ร. บ้านวังสะพุง                   

                                                                                                              4. เลย  อะคาเดมี่ (ทต.นาอาน)        

                    

 

รอบแรก

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

23 พ.ย.56

1

09.00น.

A

ร.ร. บ้านกุดแก  -  ร.ร. บ้านนาดอกไม้

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11 ปี

 

2

11.00น.

B

ร.ร. บ้านปากปวน  -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

3

13.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น   -   ร.ร.เทศบาลฯ ๑

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

4

15.00น.

A

มาเลย  เอฟชี   -   K.A.U.

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

13 ปี

 

24 พ.ย.56

5

09.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่ -  ร.ร. บ้านขอนแก่น

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

6

11.00น.

C

เลย   เอฟชี   -   ร.ร. บ้านวังแท่น

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

7

13.00น.

C

ร.ร. บ้านวังสะพุง  -  เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

8

15.00น.

A

ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว  -  K.A.U.

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

25 พ.ย.56

9

09.00น.

B

ร.ร. บ้านปากปวน  -  ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

11 ปี

 

10

11.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น   -  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11

13.00น.

A

มาเลย  เอฟชี  -  ชุมนุมฟุตบอลวังทรายขาว

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

13 ปี

 

12

15.00น.

B

ศิลาเกษ  อะคาเดมี่   -   ร.ร. บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

26 พ.ย.56

13

09.00น.

C

เลย   เอฟชี     -    ร.ร. บ้านวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

14

11.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น   -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

15

13.00น.

A

ร.ร. บ้านนาดอกไม้   -   ท่าลี่  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

11 ปี

 

16

15.00น.

B

เลย  อะคาเดมี่   -   ศิลาเกษ  อะคาเดมี่                  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

27 พ.ย.56

17

09.00น.

C

ร.ร.เทศบาลฯ ๑  -  ร.ร.ชุมชนวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

18

10.30น.

A

ร.ร. บ้านกุดแก  -  ท่าลี่  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

19

12.30น.

B

ร.ร. บ้านขอนแก่น  -  ร.ร. บ้านปากปวน

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

13 ปี

 

20

14.00น.

C

ร.ร. บ้านวังแท่น  -  ร.ร. บ้านวังสะพุง

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

21

15.30น.

C

เลย   เอฟชี   -   เลย  อะคาเดมี่

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

 

 

 

รอบ 2

ร่นอายุไม่เกิน   11   ปี (เกิดปี พ.ศ.2545)

                              ก                                                                 ข                                      

                              1.   ที่ 1 สาย A                                               1.   ที่ 1 สาย B                                         

                              2.   ที่ 2 สาย B                                                2.   ที่ 1 สาย C                                         

                              3.   ที่ 2 สาย C                                                3.   ที่ 2 สาย A                                         

 

ร่นอายุไม่เกิน   13   ปี (เกิดปี พ.ศ.2543)

                              ก                                                                 ข                                      

                              1.   ที่ 1 สาย A                                                1.   ที่ 1 สาย B                                         

                              2.   ที่ 2 สาย B                                                2.   ที่ 1 สาย C                                          

                              3.   ที่ 2 สาย C                                                3.   ที่ 2 สาย A                                         

 

 รอบสอง

 

ว/ด/ป

คู่ที่

เวลา

สาย

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

28 พ.ย.56

22

09.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย B  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

23

11.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 1  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

24

13.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย B  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

25

15.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 1  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

29 พ.ย.56

26

09.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

27

11.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

28

13.00น.

ที่ 1  สาย A   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

11 ปี

 

29

15.00น.

ที่ 1  สาย B   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

30 พ.ย.56

30

09.00น.

ที่ 2  สาย B   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

31

11.00น.

ที่ 1  สาย C   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

32

13.00น.

ที่ 2  สาย B   -  ที่ 2  สาย C  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

34

15.00น.

ที่ 1  สาย C   -  ที่ 2  สาย A  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

 

รอบรองชนะเลิศ  

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

1 ธ.ค.56

35

09.00น.

ที่ 1  สาย  ก   -  ที่ 2  สาย  ข  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

36

11.00น.

ที่ 1  สาย  ข   -  ที่ 2  สาย  ก  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

37

13.00น.

ที่ 1  สาย  ก   -  ที่ 2  สาย  ข  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

38

15.00น.

ที่ 1  สาย  ข   -  ที่ 2  สาย  ก  

ร.ร.เทศบาลฯ 2

 

 

รอบรองชนะเลิศ

 

/ด/ป

คู่ที่

เวลา

ระหว่างทีม

สนาม

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

2 ธ.ค.56

39

09.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 35      -    ผู้แพ้คู่ที่ 36 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

40

11.00น.

ผู้แพ้คู่ที่ 37      -    ผู้แพ้คู่ที่ 38 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

41

13.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 35      -    ผู้ชนะคู่ที่ 36 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

  11 ปี

 

42

15.00น.

ผู้ชนะคู่ที่ 37      -    ผู้ชนะคู่ที่ 38 

ร.ร.เทศบาลฯ 2

13 ปี

 

 

หมายเหตุ***  เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน