ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี   ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองวังสะพุง

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗

ณ    บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

***************************

วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗   ภาคบ่าย   “เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์เมืองวังสะพุง  ๒๕๕๗”

เวลา  ๑๒.๐๐ น.          -  ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มาร่วมงานพร้อมกันบริเวณสนาม 

  หน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

เวลา ๑๓.๐๐  น.          - ขบวนรถแห่นางสงกรานต์จาก ๒๐ ชุมชน พร้อมกัน  ณ  จุดศูนย์รวม

  แล้วเคลื่อนออกจากชุมชนผ่านถนนภูมิวิถีผ่านเต็นท์คณะกรรมการตัดสินการ

 ประกวด  แล้วเลี้ยวเข้าสู่บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสะพุง

เวลา ๑๓.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑ จากชุมชน  บุ่งผักก้าม

เวลา ๑๓.๑๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๒ จากชุมชน  วัดศรีชมชื่น

เวลา ๑๓.๒๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๓ จากชุมชน  หนองเงิน

เวลา ๑๓.๓๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๔ จากชุมชน  บ้านนาหลัก ๒

เวลา ๑๓.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๕ จากชุมชน  ศรีบุญเรือง ๒

เวลา ๑๓.๕๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๖ จากชุมชน  วัดจอมมณี ๑

เวลา ๑๔.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๗ จากชุมชน  ศรีบุญเรือง ๑

เวลา ๑๔.๑๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๘ จากชุมชน  วัดจอมมณี ๒

เวลา ๑๔.๒๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๙ จากชุมชน  ร่วมใจพัฒนา

เวลา ๑๔.๓๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๐ จากชุมชน   บุ่งคล้า

เวลา ๑๔.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๑ จากชุมชน   บ้านบุ่งไสล่ ๑

เวลา ๑๔.๕๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๒ จากชุมชน   บ้านเลิง

เวลา ๑๕.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๓ จากชุมชน   บุ่งคล้าน้อย

เวลา ๑๕.๑๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๔ จากชุมชน   วัดวังสะพุงพัฒนาราม

เวลา ๑๕.๒๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๕ จากชุมชน   บ้านวังสะพุง ๑

เวลา ๑๕.๓๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๖ จากชุมชน   บ้านน้อยนา

เวลา ๑๕.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๗ จากชุมชน   บ้านนาหลัก ๑

เวลา ๑๕.๔๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๘ จากชุมชน   บ้านวังสะพุง ๒

เวลา ๑๕.๕๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๑๙ จากชุมชน   บุ่งผักก้ามสามัคคี

เวลา ๑๖.๐๐ น.           - ขบวนแห่ ขบวนที่ ๒๐ จากชุมชน   บ้านบุ่งไสล่ ๒

เวลา  ๑๖.๓๐  น .         -  ขบวนแห่สงกรานต์ทุกขบวนพร้อมกันบริเวณการเปิดงาน

เวลา  ๑๗.๐๐ น .         -  ประกวดนางสงกรานต์

เวลา  ๑๗.๐๐ น .         -  ประธานในพิธีถึงบริเวณพิธีเปิดงาน  เทศกาลงานประเพณีสงกรานต์ เมืองวังสะพุง  ๒๕๕๗

เวลา ๑๗.๑๕ น.          -   มอบของที่ระลึกนางสงกรานต์

                                -   นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง กล่าวรายงาน

                               -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                               - ประธานในพิธี ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนและเด็กเยาวชนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป

เวลา  ๑๗.๓๐ น.        -     การมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗

                              -  การมอบรางวัลการประกวดนางสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๕๗

                               - การมอบรางวัลโครงการหน้าบ้านน่ามอง

เวลา  ๑๘.๐๐  น.         -   ปิดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗