ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

กำหนดการทำบุญตักบาตรประเพณีสงกรานต์และเปิดสะพาน “ศรีสงคราม”  ประจำปี  ๒๕๕๗

เทศบาลเมืองวังสะพุง

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗

ณ  บริเวณสะพาน “ศรีสงคราม”

******************************

วันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๗      ภาคเช้า  พิธีทำบุญตักบาตร

เวลา  ๐๗.๐๐  น.         -    ข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มาร่วมงานพร้อมกันบริเวณ  สะพาน  “ศรีสงคราม”

                               -    พระภิกษุ-สามเณร  พร้อมกันที่บริเวณเต็นท์ประกอบพิธีทางศาสนา

เวลา  ๐๗.๓๐  น.         -    ประธานในพิธี (นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาถึงบริเวณกองอำนวยการ  

                                     จัดงาน (บริเวณสะพาน “ศรีสงคราม”)

                                -   นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง  (นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล)  ประธานคณะกรรมการจัดงาน 

                                     สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานชุมชน  พร้อมคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสู่ที่รับรอง

เวลา ๐๗.๓๕  น.           -   ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                 พิธีกรสงฆ์  (รองประเวศน์  บุญหนัก) นำกล่าวอาราธนาศีล

                                 -   พระเถระผู้เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล/ผู้มาร่วมงานรับศีล

                                 -   พิธีกรสงฆ์  นำกล่าวถวายภัตราหาร/พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา

                                 -   ประธานในพิธีกรวดน้ำ (เสร็จพิธีทางสงฆ์)

เวลา  ๐๗.๔๕  น.         -    นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง กล่าวรายงาน

                                -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดสะพาน “ศรีสงคราม”  และกล่าวอวยพรปีใหม่  ประเพณีสงกรานต์ของชาวไทย  

                                -  ประธานในพิธีเปิดแพรป้ายสะพาน และลั่นฆ้องชัย  ๓  ครั้ง

                                -  ประธานสงฆ์ เจิม ป้ายสะพาน “ศรีสงคราม”

                                -  ประธานในพิธี  ข้าราชการ  พ่อค้าประชาชนและเด็กเยาวชนตั้งแถวบริเวณสะพาน ร่วมกันทำบุญตักบาตร

                                    “วันสงกรานต์  ประจำปี  ๒๕๕๗”

                                 -    พระภิกษุสงฆ์-สามเณรออกรับบิณฑบาต  พุทธศาสนิกชน

เวลา  ๐๙.๐๐ น.           -    พิธีมอบของที่ระลึกผู้สูงอายุ

                                - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เวลา  ๑๐.๐๐ น.          -    พิธีแห่พระพุทธรูป  อันเป็นที่เคารพนับถือ คู่บ้านคู่เมืองของชาววังสะพุง 

                                     ให้ประชาชนได้สักการะบูชาไปตามชุมชน ต่างๆ ในเขตเทศบาล