>>จดหมายข่าวเทศบาล<<

                       

                            แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำ

ขึ้นสำหรับมีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ

ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

          ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

1.       เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                  2.         เป็นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

3.       เป็นแผนที่แสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

                 4.         เป็นแผนที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี            

         วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                1.         เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณประจำปีไปในทิศทางเดียวกัน

                2.         เพื่อแสดงแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                3.         เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

 

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 

          เทศบาลเมืองวังสะพุง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

                1.         คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัย

ทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ชุมชน  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผน

พัฒนาสามปี

               2.         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาและความ

ต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีและเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

              3.       คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนสามปีเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

             4.       ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

ประโยชน์การจัดทำแผนสามปี

              1.         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อทำให้ปฏิบัติสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดทำแล้ว

              2.          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาสามปีเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ