ข่าว

2021-09-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ


2021-09-17 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมลิวรรณ (สายเก่า)
2021-09-06 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ
2021-07-27 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง
2021-04-29 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง 1
2021-04-23 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
2021-01-20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pqvement in-Place Recycling ถนนศรีสงคราม ม.๙
2021-01-20 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ ม. ๘
2021-01-13 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาตาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง1
2020-12-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
2020-12-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Pavement In-place Recycling ถนนศรีสงครามหมู่ 9
2020-12-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ภูมิวิถี ซอย9 หมู่ 8
2020-11-27 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างทางออกโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2020-11-26 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
2020-11-24 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
2020-11-24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่9
2020-11-06 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 6000 CC 170 กิโลวัต์
2020-09-16 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
2020-09-16 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2020-08-05 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2020-06-30 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 และโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
2020-06-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการตีเส้นจราจรและทาสีคันหิน ถนนราชภักดี
2020-06-05 ขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องนอน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
2020-06-05 ขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
2020-05-22 กำหนดราคาโครงการก่อสร้างเสาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2020-05-20 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน
2020-05-01 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคาร
2020-04-08 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล(หลังเก่า)
2020-03-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านบุ่งคล้า
2020-02-20 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-30 มีนาคม 2562
2020-02-20 ขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุ๓ัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
2020-01-14 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-29 กุมภาพันธ์ 2563
2020-01-08 การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2 บ้านบุ่งไสล่
2019-12-24 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 มกราคม 2563
2019-12-20 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,ขอบเขตของงานและคำนวนค่า K ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาเสรี ซอย 2
2019-12-06 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฯ
2019-11-28 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ
2019-11-25 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-27 ธันวาคม 62
2019-11-11 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสายฯ
2019-11-11 กำหนดรากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
2019-10-30 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-30 พ.ย. 62
2019-10-25 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
2019-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุก่อสร้างอาคาร
2019-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2019-10-15 กำหนดราคากลางแะขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา
2019-10-09 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานและคำนวนค่า K โครงการก่อสร้างชานรับน้ำวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนภูมิวิถี ซอย ๒๔
2019-10-01 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2019-09-23 กำหนดราคาและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ
2019-09-19 กำหนดราคากลางและอบเขตงาน โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่
2019-09-10 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2019-09-05 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล
2019-08-28 กำหนดราคากลาง ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ
2019-08-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 1-15 กันยายน 2562
2019-08-21 กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน โครงการก่สร้างรั้วและป้ายโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑
2019-08-14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 61 รายการ
2019-08-13 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 16-31 สิงหาคม 2562
2019-08-09 กำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต โครงการปรับพื้นสนามและวางท่อระบายน้ำ
2019-08-06 TOR โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
2019-08-01 TOR เครื่องฉายภาพทึบแสง
2019-07-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 1-15 ส.ค.62
2019-07-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุการเกษตร 5 รายการ
2019-07-18 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน อาคารเรียนป.๑/๑ และอุปกรณ์น้ำพุ
2019-07-18 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ปี 2562
2019-07-18 กำหนเราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2019-07-18 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลเมืองวังสะพุง
2019-07-10 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป
2019-07-09 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
2019-06-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 กรกฎาคม 2562
2019-06-13 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ)
2019-04-26 ขอบเขตงานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ บ้านนาหลัก
2019-03-08 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2019-02-28 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา 1-31 มี.ค.62
2019-02-15 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2018-12-11 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ
2018-12-11 รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2018-11-23 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
2018-11-22 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2018-11-15 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพิพัฒน์สพุงเขต
2018-11-14 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต
2018-11-02 กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
2018-09-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ
2018-09-03 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
2018-08-09 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พิพัฒพ์สะพุงเขต ซอย 8
2018-08-01 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
2018-07-09 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสด(เช้า)เทศบาลเมืองวังสะพุง
2018-06-26 กำหนดราคากลางอาหารกลางวันโปรแกรมกีฬา เดือน ก.ค.61
2018-06-25 การจัดซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา
2018-06-14 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ)
2018-06-01 กำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
2018-05-21 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดย ทาสีอาคารเรียน๔/๑๒ และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๑
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดย กั้นห้องประชุมและห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๒
2018-05-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถขนขยะ เบอร์ ๒ ทะเบียน (๘๑-๒๔๙๖ เลย)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
2017-06-30 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2017-06-23 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล
2017-06-20 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต
2017-06-14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง
2017-06-12 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา
2017-06-12 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60
2017-06-12 เปิดประมูลเก็บราคาสิ่งปฎิกูล(อุจจาระ)
2017-06-02 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน
2017-05-26 เรื่อง การจ้างออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
2017-05-22 เรื่อง กำหนดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา
2017-05-17 การจัดซื้อเครื่องนอนโปรแกรมกีฬา
2017-04-10 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสะพานศรีสงคราม
2017-04-04 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเข้าโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑,๒
2017-03-31 เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2017-03-30 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกหลังเทศบาล
2017-03-23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ซอยโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1,2
2017-03-15 จัดซื้อวัสดุโครงการศิลปะพาเพลิน ศูนย์เด็กเล็กฯ
2017-03-14 ร่าง Tor การออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา
2017-03-02 เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สนามกีฬากลางวังสะพุง
2017-02-24 จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา เดือน มีนาคม 2560
2017-02-17 ประการผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
2017-02-06 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ
2017-02-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล
2017-01-26 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ
2017-01-26 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ปี 60
2017-01-26 เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
2017-01-23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งประกาศสอบราคาซื้อจ้าง 1 โครงการ
2017-01-23 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางเข้า-ออกสนามกีฬา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย
2017-01-06 เรื่อง ประกาสสอบราคาซื้อ/จ้าง 1 โครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2016-12-07 เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้)
2016-12-06 การจัดทำ TOR โครงการออกแบบหอประชุมวิชาการ
2016-11-28 เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมา 2 โครงการ
2016-11-22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมลานคอนกรีดและรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
2016-10-31 เรื่อง รายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
2016-10-20 เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2016-08-26 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬามาตราฐานระดับอำเภอวังสะพุง
2016-07-22 เปิดประมูลราคาเก็บสิ่งปฏิกูล
2016-07-21 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า
2016-07-12 ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ
2016-06-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
2016-03-30 โครงการจ้างเหมาและซ้อมแซม 5 โครงการ
2016-01-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ
2015-11-12 ประกาศสอบราคา 3 โครงการ
2015-10-14 เรื่อง ประกาศสอบราคา 3 โครงการ
2015-09-23 กำหนดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒
2015-09-04 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
2015-07-14 ประกาศสอบราคา 4 โครงการ
2015-06-26 ประกาศสอบราคาตามโครงการ 3 โครงการ
2015-05-25 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2015-05-15 สอบราคาเหมาก่อทางเท้าคอนกรีดเสริมเหล็ก กับสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
2015-03-02 ประกาศสอบราคา 3 รายการ
2015-02-26 เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2015-02-05 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
2014-12-23 ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ
2014-11-27 โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ
2014-11-13 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
2014-10-15 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ
2014-08-28 สอบราคาเหมาโครงการสร้างบอกทางแบบ โอเวอร์แฮง จำนวน 3 จุด
2014-08-28 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2014-07-30 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
2014-07-28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑
2014-06-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว
2014-03-05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้าง
2014-02-18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติงานทางภาษา
2014-02-18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังธนาคารไทยณิชย์
2014-02-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดศรีอุดรวงศ์
2014-02-17 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2013-10-21 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน
2013-10-15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังวัดวังสะพุงพัฒนาราม
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศาลเจ้า -บุ่งผักก้าม
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังสะพุง บ้านนำเจริญ

2022-06-24 การให้บริการทะเบียนพาณิชย์


2022-06-23 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ
2022-06-22 ประกาศใช้เทศบัญญัติ
2022-06-15 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
2022-04-05 ประกาศมาตรการสงกรานต์ ปี2565
2022-03-30 สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก ภาษีป้าย
2022-03-24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-03-23 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประเมินรับรองชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ร้านอาหารไอโอดีนและรับรองเมนูชูสุภาพ
2022-03-17 กำหนดวิธีการประเมินสมรรถการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
2022-03-16 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
2022-03-10 เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2022-03-08 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-02-23 การรับสมัครนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล
2022-02-23 การรับสมัครเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
2022-02-23 ประกวดแบบวงเวียนน้ำพุใจกลางเทศบาลเมืองเลย
2022-02-23 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ และผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2022-02-17 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2022-02-02 วารสารฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ 2565
2022-01-21 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓
2022-01-21 ให้งดหรือลดการจุดไฟเผาที่ไม่จำเป็น
2021-12-27 ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง 3 เรื่อง
2021-12-08 มาตราการประหยัดน้ำ
2021-11-16 ผังบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๖๕๔
2021-11-11 การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง
2021-11-09 การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ระดับประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
2021-11-09 การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
2021-11-05 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-11-04 แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง
2021-10-14 รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารการศึกษา
2021-10-12 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
2021-10-04 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
2021-09-06 การรับโอนพนักงานเทศบาลกรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา
2021-08-27 จัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (CommunityLsolation) และประกาศจัดตั้งสถานที่กักกันระดับอำเภอ (Local Quarantine)
2021-08-26 ประธานสภาฯนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
2021-08-17 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-08-10 หนังสือจังหวัดเลย 3 เรื่อง
2021-08-06 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมองพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง
2021-07-06 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
2021-05-18 คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)
2021-05-03 สำเนางบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ พ.ศ.2564
2021-05-03 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงและผลการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง
2021-05-03 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
2021-03-22 รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๔
2021-03-11 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
2021-03-11 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
2021-03-03 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
2021-02-24 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
2021-02-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
2021-02-05 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง
2021-01-29 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 และแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19
2021-01-26 หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ ๒ (ฉบับที่ ๓)
2021-01-25 ประชาสัมพันธ์การปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
2021-01-22 การป้องกันและลดกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)
2021-01-19 หนังสือคำสั่งจังหวัดเลย ๒ ฉบับ
2021-01-12 มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19
2021-01-12 ประกาศและคำสั่งจังหวัดเลย
2021-01-08 หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 รอบที่ ๒
2021-01-07 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๑๗
2021-01-06 ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔
2021-01-06 ประกาศเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แก่งพระราชกำนหดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
2021-01-05 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มผ้าทอมือ)
2021-01-05 สัมผัสเมืองล็อตโต ตามรอยอริยะแห่งอีสาน จังหวัดเลย
2021-01-04 คู่มือ เกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
2021-01-04 สวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า
2020-12-30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติงานตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2020-12-25 ยกเลิกการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
2020-12-25 เอกสารแนะนำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564
2020-12-22 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
2020-12-22 ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔
2020-12-14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจบุคคลากรสนับสนุนการสอน รร.เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2020-12-09 การเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด
2020-12-08 รับสมัครและเลือกสรรบุลคลปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2020-11-11 การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)
2020-10-20 แก้ไขกำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
2020-10-16 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564)
2020-10-16 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 การประกวดนางนพมาศ
2020-10-16 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 การประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี
2020-09-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2020-09-15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลีอกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
2020-09-03 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
2020-09-01 จดหมายข่าว เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
2020-09-01 จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563
2020-08-25 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างองเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-08-21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2020-08-21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2020-08-10 รับมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
2020-08-05 รายงานผลสรุปแนบแบบประเมินความพึงพอใจ
2020-07-16 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19
2020-07-09 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-07-08 การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
2020-06-26 ร่วมมือร่วมรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
2020-05-21 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561-2563 (ฉบับที่ 4)
2020-05-08 ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุสาธารณภัย
2020-04-10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ (COVID-19)
2020-04-09 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ
2020-04-09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
2020-04-03 คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
2020-04-03 แนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19
2020-04-03 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการตลาดเช้า ตามที่รัฐประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศให้เปิดทำการค้าขาย ตั้งแต่เวลา 04.00 - 09.00 น.
2020-04-03 ฐานความผิดรับผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
2020-04-03 ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ฉบับที่ 4
2020-04-01 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ
2020-03-26 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)
2020-03-26 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕-๒๕๖๓ การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
2020-03-26 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔-๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
2020-03-26 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
2020-03-26 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
2020-03-24 เจตจำนงในการบริหารงานบริการงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้
2020-03-23 แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดเลย
2020-03-22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ฉบับที่ ๓
2020-03-21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒
2020-03-19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑
2020-03-18 สารวันท้องถิ่นไทย
2020-03-18 โรคโควิด-19
2020-03-17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-03-11 งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563
2020-03-11 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563
2020-03-11 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563
2020-03-10 ขอความร่วมมือในการจัดระเบียบถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจร
2020-03-10 จดหมายข่าวเทศบาล ต.ค.-ธ.ค. 62
2020-03-09 การจัดระเบียบจราจรให้ถนนบางสาย เป็นเขตห้ามจอดรถวันคู่-วันคี่ และการห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนภูมิวิถี ซอย ๕ ข้างบริษัทไปรษณีย์ไทยสาขาวังสะพุง
2020-03-05 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
2020-03-05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและสถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์
2020-02-24 แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองวังสะพุง
2020-02-21 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
2020-02-20 แก้ไขการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-02-17 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
2020-02-14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง
2020-02-14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
2020-02-07 ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
2020-02-06 การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-02-04 โครงการเดิน-วิ่งการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2020-01-28 การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวังสะพุง
2020-01-27 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-01-27 การรับฟังความคิดเห็นการหำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V-
2020-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2020-01-21 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2020-01-16 สถานการณ์ไฟป่าปี 2563
2020-01-14 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563
2020-01-10 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
2020-01-09 การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง
2019-11-11 การจดทะเบียนพาณิชน์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
2019-11-06 การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
2019-11-04 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 การแข่งขันประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี
2019-11-04 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
2019-11-04 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ การประกวดนพมาศ
2019-10-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ
2019-10-22 ประชาสัมพันธ์ฌาปนกิจสงเคราห์วินเนอร์ สตาร์เน็ทเวิร์ค มีพฤติกรรมโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นตัวแทน
2019-10-18 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
2019-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น 62
2019-10-15 บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด
2019-10-03 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ
2019-09-26 ระเบียบการรับสมัคร
2019-09-26 ใบสมัครร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง
2019-09-02 การออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
2019-09-02 พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5
2019-08-29 ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
2019-08-16 ประชาสัมพันธ์มีคนร้ายขโมยรถไถนา เขตพื้นที่บ้านหนองอีเปี้ย แจ้งเบาะแสได้ที่ที่ทำการอำเภอวังสะพุง
2019-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นักการ(ปฏิบัติงานธรุการ)
2019-08-14 การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
2019-08-06 ประกาศประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
2019-08-05 ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดการให้บริการน้ำประปา
2019-08-05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
2019-06-19 วารสารกฎหมาย
2019-05-02 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2019-01-23 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2018-12-21 วังสะพุง คัพ ครั้งที่ ๔๑
2018-12-21 การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๒
2018-11-02 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2018-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2018-09-06 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ
2018-08-07 ร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา
2018-08-07 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-08-01 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
2018-07-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2018-06-28 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2018-06-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่
2018-06-20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2018-06-12 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ
2018-05-21 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง
2018-04-11 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
2018-01-31 ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี61
2018-01-29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
2018-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2017-10-03 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2017-06-14 ตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์
2017-05-18 น้ำท่วมฉับพลัน
2017-04-24 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาส2 2560
2017-04-03 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
2017-04-03 วารสารประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังสะพุง
2016-10-03 บันทึกข้อตกลงระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๐
2016-07-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2015-10-28 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
2015-10-25 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เรื่องการจัดวื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
2015-10-16 ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
2015-10-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
2015-10-01 ตารางออกรับลงทะเบียนและแจกเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556
2015-10-01 ข้อมูล สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558
2015-09-26 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2015-07-23 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
2015-02-17 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปฏิรูปประเทศไทย
2015-02-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557

2022-06-17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


2022-03-15 รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภเทศบาลเมืองวังสะพุง
2021-09-06 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
2021-08-27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
2021-08-25 รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑
2021-07-19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-06-17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
2021-06-09 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
2021-05-11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงครั้งแรก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
2020-09-15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
2020-03-11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ (๒๖ กพ ๒๕๖๓)
2019-11-20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
2019-11-19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-09-05 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-08-28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
2018-06-19 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
2018-06-08 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
2017-05-15 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
2017-01-20 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
2016-11-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-09-28 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-08-23 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-06-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
2016-01-29 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559

2021-09-30 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564


2021-08-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2021-08-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2020-09-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน 9 กรกฎาคม 2563
2020-09-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน 2 มิถุนายน 2563
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2563
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2563
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2563
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2562
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2562
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2562
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2562
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562
2019-01-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2561
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2561
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2561
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2561
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2561
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2561
2018-10-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2561
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2561
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2561
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2561
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2561
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2561
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2561
2018-05-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2561
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2561
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2561
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
2018-02-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2559
2016-12-20 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 20/2559
2016-12-06 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19/2559
2016-11-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2559
2016-11-08 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2559
2016-11-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2559
2016-10-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2559
2016-10-11 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2559
2016-09-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2559
2016-09-07 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2559
2016-09-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2559
2016-07-12 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2559
2016-07-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2559
2016-06-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2559
2016-05-29 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2559
2016-05-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2559
2016-04-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2559
2016-02-23 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2559
2016-01-26 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2559
2016-01-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2559
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561

2021-11-22 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพิ่มเติม


2021-11-19 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2021-07-30 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๓
2021-01-19 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2020-11-17 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
2020-10-28 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
2020-06-22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562
2020-06-22 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
2020-06-22 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-2563-รอบ-6-เดือน
2020-06-22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2562
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสวัสดิการสังคม
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองช่าง
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองคลัง
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองการศึกษา
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองวิชาการและแผนงาน
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายสำนักปลัด
2020-06-03 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
2020-04-14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
2020-01-21 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
2019-10-30 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒
2019-10-24 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
2019-08-16 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2562 รายไตรมาสที่ 3
2019-04-29 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-04-02 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
2018-05-10 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น (LPA) ประจำปีะ ๒๕๖๐
2017-05-31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองวังสะพุง
2017-04-03 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
2016-10-30 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
2016-10-20 แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปปช(ต.ค.59)
2016-06-03 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

2022-06-13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565


2022-06-07 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18
2022-05-27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17
2022-05-23 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16
2022-04-28 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15
2022-04-22 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14
2022-04-19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13
2022-04-07 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12
2022-03-31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11
2022-03-31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10
2022-02-17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9
2022-01-26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8
2021-12-27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7
2021-12-21 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5
2021-12-09 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4
2021-11-16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3
2021-11-09 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
2021-10-14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
2021-09-20 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2020-10-07 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
2019-10-01 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2018-09-17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2018-03-27 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
2016-09-14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
2015-09-21 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
2013-09-26 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

2021-11-08 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองวังสะพุง


2020-11-30 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองวังสะพุง
2020-10-05 แผนการตรวจสอบภายใน
2020-06-22 แผนดำเนินงานประจำปี 2563
2019-07-01 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลเมืองวังสะพุง
2019-07-01 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
2019-06-18 แผนอันตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563
2018-11-01 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ปี 2562
2018-10-22 แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2562
2018-03-27 แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
2018-02-09 แผนพัฒนาสามปี
2017-10-16 แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561
2017-03-31 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564)
2016-10-03 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2015-12-24 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559
2014-10-01 แผนอัตรากำลัง 2558-2560

2021-05-11 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี


2021-05-03 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
2021-04-05 01 โครงสร้างหน่วยงาน
2020-06-04 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2020-06-04 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
2020-06-04 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2020-05-29 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2020-05-29 02 ข้อมูลผู้บริหาร
2020-05-28 34 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
2020-05-26 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
2020-05-26 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
2020-05-21 40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ในรอบ 6 เดือน
2020-05-18 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2020-05-18 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
2020-05-18 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2020-05-15 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2020-05-15 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2020-05-15 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
2020-05-15 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-14 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2020-05-13 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2020-05-07 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2020-05-07 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
2020-05-07 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2020-04-29 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
2020-04-29 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
2020-04-29 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2020-04-29 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
2020-04-29 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
2020-04-23 08 Q&A
2020-04-23 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2020-04-22 11 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 6 เดือน
2020-04-22 10 แผนการดำเนินงานประจำปี
2020-04-22 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒
2020-04-22 03 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
2020-04-21 29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2020-04-21 13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
2020-04-21 17 E-Service
2020-04-21 9 Social Network Social Media
2020-04-21 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2020-04-16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถนีบริการน้ำมัน
2020-04-16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่2
2020-04-16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่1
2020-04-16 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2020-04-16 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2020-04-16 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2020-04-16 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
2020-04-16 การแจ้งถมดิน
2020-04-16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2020-04-16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2020-04-16 การแจ้งขุดดิน
2020-04-16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2020-04-16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
2020-04-16 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
2020-04-16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
2020-04-16 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
2020-04-16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2020-04-16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
2020-04-16 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2020-04-16 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2020-04-15 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ
2020-04-15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 2
2020-04-15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 1
2020-04-15 คู่มือบริการประชาชน
2020-04-15 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยประกาศ
2020-04-15 กองสวัสดิการสังคม
2020-04-15 กองการศึกษา
2020-04-15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2020-04-15 กองวิชาการและแผนงาน
2020-04-15 กองคลัง
2020-04-15 สำนักปลัด
2020-04-15 กองช่าง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung