ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


-แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ๒๕๖๓-๒๕๖๔

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

• รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

• ร่วมมือร่วมรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

• ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561-2563 (ฉบับที่ 4)

• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ (COVID-19)

• ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุสาธารณภัย

• แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

• แนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19

• ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการตลาดเช้า ตามที่รัฐประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศให้เปิดทำการค้าขาย ตั้งแต่เวลา 04.00 - 09.00 น.

• ฐานความผิดรับผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

• ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ฉบับที่ 4

• ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

• ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

• คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕-๒๕๖๓ การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

• คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔-๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

• การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

• การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

• เจตจำนงในการบริหารงานบริการงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

• แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดเลย

• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ฉบับที่ ๓

• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒

• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑

• สารวันท้องถิ่นไทย

• โรคโควิด-19

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

• เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563

• เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563

• ขอความร่วมมือในการจัดระเบียบถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจร

• จดหมายข่าวเทศบาล ต.ค.-ธ.ค. 62

• การจัดระเบียบจราจรให้ถนนบางสาย เป็นเขตห้ามจอดรถวันคู่-วันคี่ และการห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนภูมิวิถี ซอย ๕ ข้างบริษัทไปรษณีย์ไทยสาขาวังสะพุง

• แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์

• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและสถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์

• แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองวังสะพุง

• ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย

• แก้ไขการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

• ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

• ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

• ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

• การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

• โครงการเดิน-วิ่งการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต

• การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวังสะพุง

• การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

• การรับฟังความคิดเห็นการหำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V-

• ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

• แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• สถานการณ์ไฟป่าปี 2563

• การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563

• ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย

• การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

• การจดทะเบียนพาณิชน์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา

• การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 การแข่งขันประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี

• กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

• การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ การประกวดนพมาศ

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ

• ประชาสัมพันธ์ฌาปนกิจสงเคราห์วินเนอร์ สตาร์เน็ทเวิร์ค มีพฤติกรรมโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นตัวแทน

• การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562

• ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น 62

• บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด

• รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ

 

09/04/2020

396

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung