กองช่าง


การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยประกาศ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 1

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 2

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การแจ้งถมดิน

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่1

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่2

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถนีบริการน้ำมัน

15/04/2020

507

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung