การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย


การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

16/04/2020

631

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung