29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

• แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริตแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง 2565

 

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังสะพุงปี 2564

• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

• แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังสะพุงปี 2563

21/04/2020

692

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung