การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน และรับนโยบายจากปลัดเทศบาล และกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโครงการเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องจากปลัดเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงวิเคราห์ความเสี่ยง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

 

 

23/04/2020

386

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung