38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระยะเวลาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็น 2ครั้งต่อปี โดยแต่ละปีจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นบุคคลทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานคณะกรรมฯ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน และรับนโยบายจากปลัดเทศบาล และกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโครงการเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องจากปลัดเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงวิเคราห์ความเสี่ยง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 

 

23/04/2020

633

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung