37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 

 

 

 

 

 

 

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายสำนักปลัด

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองวิชาการและแผนงาน

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองช่าง

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองคลัง

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองการศึกษา

• การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสวัสดิการสังคม

• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางในแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• หลักเกณฑ์ มาตรการจัดกาเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจกรณีการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังสะพุง 2563

29/04/2020

728

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung