42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

ผลการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 2565 <<คลิ๊กที่

 

 

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564

แสดงการวิเคราห์ผลรายงานผลการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปี 2563

 

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563

• หลักเกณฑ์ มาตรการจัดกาเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจกรณีการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังสะพุง 2563

 

07/05/2020

1035

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung