การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นของเทศบาลเมืองวังสะพุง

โครงการ ชาววังสะพุงรวมใจ เทิดไท้ถวายพ่อหลวง

• แต่งตั้งคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง

• แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังสะพุง

• รายงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และคริบครัวระดับจังหวัด

• โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)

แต่งคณะทำงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน พื้นที่เขตเทศบาล

• แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศเมืองวังสะพุง

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง

07/05/2020

435

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung