33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง)

• ต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง 2565

 

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระยะเวลาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็น 2ครั้งต่อปี โดยแต่ละปีจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นบุคคลทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานคณะกรรมฯ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง

 

 

• แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทม.วังสะพุง 2565

• แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทม.วังสะพุง 2565

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง 2565

 

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นของเทศบาลเมืองวังสะพุง

โครงการ ชาววังสะพุงรวมใจ เทิดไท้ถวายพ่อหลวง

• แต่งตั้งคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง

• แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังสะพุง

• รายงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และคริบครัวระดับจังหวัด

• โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.)

แต่งคณะทำงานตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน พื้นที่เขตเทศบาล

• แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศเมืองวังสะพุง

• แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง

07/05/2020

624

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung