27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล

• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-พ.ศ.2565

• รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

• คู่มือและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

• ระเบียบ การประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาบุคลากร

คู่มือจัดการความรู้ เรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง(ระบบแท่ง)

 

15/05/2020

517

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung