การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับอำเภอวังสะพุง สถานีตำรวจอำเภอวังสะพุง และส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง และได้ได้รับเกียรติจาก บุคลากร ป.ป.ช. จังหวัดเลย แนะนำการปฏิบัติป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต่อมานางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงประจำเดือน พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงานตามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและร่วมกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

 

 

 

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1/2563

• การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2/2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 3/2563

• Big Cleaning Day ทุกวันพุธ

 

• เข้าแถวเคารพธงชาติ • รายละเอียดการเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

• กิจกรรม Pick And Walk เดินไปเก็บขยะไป

 

 

กิจกรรมโครงการออมบุญ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 18 พ.ค. 2563

15/05/2020

417

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung