การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับอำเภอวังสะพุง สถานีตำรวจอำเภอวังสะพุง และส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง และได้ได้รับเกียรติจาก บุคลากร ป.ป.ช. จังหวัดเลย แนะนำการปฏิบัติป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต่อมานางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงประจำเดือน พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงานตามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและร่วมกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

 

• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางในแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายสำนักปลัด • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองวิชาการและแผนงาน • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองช่าง • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองคลัง • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองการศึกษา • การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสวัสดิการสังคม

 

18/05/2020

464

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung