การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

  

กิจกรรมเคารพธงชาติ สงเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง และปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและร่วมกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

 

• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางในแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายสำนักปลัด

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองวิชาการและแผนงาน

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองช่าง

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองคลัง

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองการศึกษา

การประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสวัสดิการสังคม

18/05/2020

232

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung