รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562

26/05/2020

413

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung