คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

• มอบหมายงาน รอบทุกกอง ปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)

• มอบหมายงาน รอบทุกกอง ปี 2563

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักปลัด

              -คู่มือการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร

              -คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

              -คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองการศึกาษา

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองคลัง

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม

 

• มาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง

 

22/06/2020

395

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung