การเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นานายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง มอบหมายนายนัฐพงศ์ พันสอน นิติกร ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมรับชมการเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดเลย 

09/12/2020

605

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung