แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง


แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง

1.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ...

2.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ....

3.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ....

4.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ....

5.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ....

6.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ....

7.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง กาาควบคุมตลาด พ.ศ....

8.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....

9.แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ....

04/11/2021

309

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung