การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung