ติดต่อเรา


 

Logo เทศบาล

สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
เบอร์โทรศัพท์เทศบาลเมืองวังสะพุง โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th   facebook.com/wangsaphung

หน่วยงาน

E-mail สำหรับหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

Sorpor.wsp@gmail.com

กองคลัง

Finance.wsp@gmail.com

กองช่าง

Engineer.wsp@gmail.com

กองการศึกษา

Edu.wsp@gmail.com

กองสาธารณสุข

Health.wsp@gmail.com

กองสวัสดิการสังคม

Welfare.wsp@gmail.com

กองวิชาการและแผนงาน

Wangsaphung001@gmail.com (042842135)  / vichakan.wsp@gmail.com (042841488)

 

 

แผนที่ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง

 

• Facebook เทศบาลเมืองวังสะพุง : https://www.facebook.com/wangsaphung

• Inbox เทศบาลเมืองวังสะพุง : https://m.me/wangsaphung

• สำนักปลัด

• กองคลัง

• กองวิชาการและแผนงาน

• กองการศึกษา

• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

• กองสวัสดิการสังคม

• งานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุง

• โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1   Website : http://www.tw1.ac.th/tsbw1/index.php E-mail : Tsbwsp1@gmail.com

• โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ E-mail : tesbalwang_2@hotmail.com

• โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังสะพุง

• โทรศัพท์สายด่วน/สายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) : โทร 087-201-4248 

26/10/2016

4620

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung