ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖


ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

 

วันที่  / เวลา

ชุมชน

สถานที่

 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ในการเบิกจ่ายเงิน

 

วันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖

 

เวลา ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น.

ชุมชนบุ่งไสล่ ๑

ชุมชนบุ่งไสล่ ๒

ชุมชนบ้านน้อยนา

ศาลากลางบ้านบุ่งไสล่

น.ส.จิรสุดา จิตต์ชื่น

น.ส.สุจิตรา  บุญนอก

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

สิบเอกอำนาจ พรมวงษ์

 

ชุมชนบุ่งผักก้าม

ชุมชนบุ่งผักก้ามสามัคคี

ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ศาลากลางบ้านบุ่งผักก้าม

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

สิบเอกอำนาจ พรมวงษ์

 

 

 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ชุมชนบ้านวังสะพุง ๑

ชุมชนบ้านวังสะพุง ๒

ชุมชนวัดศรีชมชื่น

ศาลาการเปรียญ

วัดศรีชมชื่น

นายสมนึก  พรมโทน

น.ส.สุจิตรา  บุญนอก

 

 

ชุมชนนาหลัก ๑

ชุมชนนาหลัก ๒

ศากลางกลางบ้านนาหลัก

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

นายวรพันธ์  ชาภักดี

 

วันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ชุมชนบ้านเลิง

ชุมชนบุ่งคล้าน้อย

ชุมชนหนองเงิน

ศาลากลางบ้านเลิง

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์

สิบเอกอำนาจ  พรมวงษ์

 

เวลา  ๑๐.๐๐  น. - ๑๒.๐๐  น.

 

ชุมชนวัดจอมมณี ๑

ชุมชนวัดจอมมณี  ๒

วัดจอมมณี

น.ส.ณัฐธิกา ศรีจันทวงศ์     นายวรพันธ์  ชาภักดี

 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ชุมชนศรีบุญเรือง ๑

ชุมชนศรีบุญเรือง ๒

ศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง

นางบุญเลี่ยน สุขสิงห์,   นายสมนึก  พรมโท

 

ชุมชนบุ่งคล้า

ชุมชนวัดวังสะพุงพัฒนาราม

ศาลาการเปรียญ

วัดวังสะพุงพัฒนาราม

น.ส.ณัฐธิกา ศรีจันทวงศ์     นายวรพันธ์  ชาภักดี

 

 

หมายเหตุ   

            เอกสารที่ต้องเตรียมมารับเงิน

   ๑.   ในกรณีมารับด้วยตัวเอง 

-  บัตรประชาชนตัวจริง

   ๒.   ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้

-  ใบมอบอำนาจ

-  สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ ( พร้อมสำเนาถูกต้อง )

-  บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบและผู้รับมอบ

   ๓.  ในกรณีที่ไม่สามารถมารับในวัน เวลาดังกล่าว   ให้มารับได้ที่กองสวัสดิการสังคม 

  เทศบาลเมืองวังสะพุง  ภายในวันที่  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖

16/10/2015

865

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung