เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน
 
งบ 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 
 

21/10/2013

1197

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung