โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ


เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านบุ่งไสล่
 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์
 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1
 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายบอกทางโอเวอร์แฮงค์ จำนวน ๓ จุด

27/11/2014

1412

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung