ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ


ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
๑. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณคอสะพานสีห์พนม หมู่ที่ ๙
 
๒. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนภูมิวิถี หมู่ที่ ๓
 
๓. สอบราคาจ้างเหมาหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ในชุมชน
 
๔. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลีบยวัดป่าประชาสรรค์

23/12/2014

1278

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung