ประกาศสอบราคา 3 รายการ


ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 1 จุด บริเวณสี่แยกบ้านบุ่งผักก้าม
 
เรื่อง สอบราคาติดตั้งป้ายเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์ 4 จุด
 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง

02/03/2015

1335

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung