ประกาศสอบราคาตามโครงการ 3 โครงการ


ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องยนต์ติดท้ายเรือท้องแบน แบบเพลาสั้น
 
เรื่อง โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) บ้านน้อยนา
 
เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่

26/06/2015

1422

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung