คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ


ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาพร้อมประตูเหล็ก
 
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

06/02/2017

1577

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung