คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล


ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง
 
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ

02/02/2017

1233

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung