เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล


ประกาศบาลเมืองวังสะพุง
 
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล

23/06/2017

1533

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung