วิสัยทัศน์


Logo เทศบาล

วิสัยทัศน์
เมืองสร้างสรรค์ เมืองเศรษฐกิจ พัฒนาอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ

1.  พัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมระหว่างเมืองวังสะพุงกับพื้นที่และท้องถิ่นใกล้เคียง

2. พัฒนาเมืองวังสะพุงเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชนวังสะพุง  โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

3. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

4. ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดย่อม

5. ส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  ทั่วถึง  โปร่งใส  และคุ้มค่า

7. พัฒนาเมืองวังสะพุงให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ  ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ
-------------

 

09/12/2016

2585

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung