วิสัยทัศน์


Logo เทศบาล

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
พันธกิจ
1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม   แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
3.สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เคารพกฎระเบียบ กติกาสังคม และวินัยคนเมือง
4.ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระดับ และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
5.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
-------------

 

09/12/2016

1807

ดูครั้ง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung