การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อการเสริมสร้าง และส่งเสริมคุณธรรม
ของเทศบาลเมืองวังสะพุง