ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 1. ผ่านทางกล่องข้อความ Facebook   คลิกที่นี้ >>  เทศบาลเมืองวังสะพุง  <<
 2. ผ่านทางช่องเว็บไซต์   คลิกที่นี้ >> กระดานถาม-ตอบ <<
 3. ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์  042-841393
   • ต่อ 15 สำนักปลัด
   • ต่อ 16 กองคลัง
   • ต่อ 20 กองช่าง
   • ต่อ 21 กองวิชาการและแผนงาน
   • ต่อ 22 กองสวัสดิการสังคม
   • ต่อ 23 กองการศึกษา
   • ต่อ 24 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   • ต่อ 25-26 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4. Facebook หน่วยงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง  

E-mail : Tsbwsp1@gmail.com

E-mail : tesbalwang_2@hotmail.com

ช่องทางการสื่อสารของเทศบาลเมืองวังสะพุง