ผลการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 2565

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุง นำโดยนายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และบอกกล่าวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้โอวาทการทำงานคติประจำใจ สร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าเทศบาลเมืองวังสะพุง

ผลการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 2565

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมกับอำเภอวังสะพุง สถานีตำรวจอำเภอวังสะพุง และส่วนราชการในอำเภอวังสะพุง โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง และได้ได้รับเกียรติจาก บุคลากร ป.ป.ช. จังหวัดเลย แนะนำการปฏิบัติป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ต่อมานางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงประจำเดือน พร้อมให้นโยบายการปฏิบัติงานตามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและร่วมกันป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน