Month: มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ(สายเก่า)ช่วงศาลเจ้าปู่ ย่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมทางเท้าถนนมลิวรรณ(สายเก่า)ช่วงศาลเจ้าปู่ ย่า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2566

จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมย์ของประมวลจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภูมิวิถี ซอย 6 หมู่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนราชภักดี ซอย 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนราชภักดี ซอย 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยศาลากลางบ้าน บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง