Month: พฤษภาคม 2023

ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2