Author: admin

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง เทศบาลเมืองวังสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)