Author: admin

ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยแรก (1)

ประกาศประชาสัมพันธ์ การกำหนดช่วงเวลาเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปี 2566