ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง 1

กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง 1

กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pqvement in-Place Recycling ถนนศรีสงคราม ม.๙

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pqvement in-Place Recycling ถนนศรีสงคราม ม.๙