ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์ การกำหนดช่วงเวลาเขตห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานตามภารกิจ ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2566

จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมย์ของประมวลจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ