ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-09-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 โครงการ (ดู : 212)


2021-09-17 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมลิวรรณ (สายเก่า) (ดู : 218)
2021-09-06 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๒ โครงการ (ดู : 178)
2021-07-27 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 216)
2021-04-29 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง 1 (ดู : 259)
2021-04-23 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล (ดู : 293)
2021-01-20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pqvement in-Place Recycling ถนนศรีสงคราม ม.๙ (ดู : 364)
2021-01-20 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ ม. ๘ (ดู : 234)
2021-01-13 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาตาดสดเทศบาลเมืองวังสะพุง1 (ดู : 316)
2020-12-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ดู : 213)
2020-12-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Pavement In-place Recycling ถนนศรีสงครามหมู่ 9 (ดู : 215)
2020-12-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ภูมิวิถี ซอย9 หมู่ 8 (ดู : 298)
2020-11-27 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการก่อสร้างทางออกโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 328)
2020-11-26 รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ดู : 232)
2020-11-24 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ดู : 191)
2020-11-24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่9 (ดู : 189)
2020-11-06 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ไม่ต่ำกว่า 6000 CC 170 กิโลวัต์ (ดู : 203)
2020-09-16 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตภายในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 222)
2020-09-16 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอพักนักกีฬา โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 217)
2020-08-05 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 238)
2020-06-30 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 และโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล (ดู : 259)
2020-06-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการตีเส้นจราจรและทาสีคันหิน ถนนราชภักดี (ดู : 238)
2020-06-05 ขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องนอน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (ดู : 502)
2020-06-05 ขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา (ดู : 448)
2020-05-22 กำหนดราคาโครงการก่อสร้างเสาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 301)
2020-05-20 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน (ดู : 265)
2020-05-01 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคาร (ดู : 284)
2020-04-08 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล(หลังเก่า) (ดู : 285)
2020-03-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านบุ่งคล้า (ดู : 266)
2020-02-20 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-30 มีนาคม 2562 (ดู : 289)
2020-02-20 ขอบเขตงาน(TOR) โครงการจัดซื้อครุ๓ัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 294)
2020-01-14 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 295)
2020-01-08 การกำหนดราคากลางและขอบเขตงานโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง2 บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 334)
2019-12-24 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 มกราคม 2563 (ดู : 285)
2019-12-20 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง,ขอบเขตของงานและคำนวนค่า K ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนประชาเสรี ซอย 2 (ดู : 297)
2019-12-06 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการฯ (ดู : 276)
2019-11-28 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (ดู : 297)
2019-11-25 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-27 ธันวาคม 62 (ดู : 284)
2019-11-11 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสายฯ (ดู : 281)
2019-11-11 กำหนดรากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 292)
2019-10-30 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-30 พ.ย. 62 (ดู : 309)
2019-10-25 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะ ร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (ดู : 331)
2019-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุก่อสร้างอาคาร (ดู : 276)
2019-10-21 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 297)
2019-10-15 กำหนดราคากลางแะขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา (ดู : 301)
2019-10-09 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานและคำนวนค่า K โครงการก่อสร้างชานรับน้ำวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนภูมิวิถี ซอย ๒๔ (ดู : 305)
2019-10-01 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 315)
2019-09-23 กำหนดราคาและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (ดู : 298)
2019-09-19 กำหนดราคากลางและอบเขตงาน โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 392)
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 310)
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล (ดู : 373)
2019-09-13 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 321)
2019-09-10 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 320)
2019-09-05 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล (ดู : 287)
2019-08-28 กำหนดราคากลาง ซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ (ดู : 300)
2019-08-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 1-15 กันยายน 2562 (ดู : 339)
2019-08-21 กำหนดราคากลางและขอบเขตงาน โครงการก่สร้างรั้วและป้ายโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ (ดู : 305)
2019-08-14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 61 รายการ (ดู : 301)
2019-08-13 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 16-31 สิงหาคม 2562 (ดู : 301)
2019-08-09 กำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต โครงการปรับพื้นสนามและวางท่อระบายน้ำ (ดู : 316)
2019-08-06 TOR โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (ดู : 312)
2019-08-01 TOR เครื่องฉายภาพทึบแสง (ดู : 293)
2019-07-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬาวันที่ 1-15 ส.ค.62 (ดู : 305)
2019-07-22 กำหนดราคากลางและขอบเขตของงานวัสดุการเกษตร 5 รายการ (ดู : 320)
2019-07-18 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน อาคารเรียนป.๑/๑ และอุปกรณ์น้ำพุ (ดู : 325)
2019-07-18 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ปี 2562 (ดู : 389)
2019-07-18 กำหนเราคากลางและขอบเขตของงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 291)
2019-07-18 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 319)
2019-07-10 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป (ดู : 311)
2019-07-09 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 328)
2019-06-26 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโปรแกรมกีฬา 1-31 กรกฎาคม 2562 (ดู : 298)
2019-06-13 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) (ดู : 303)
2019-04-26 ขอบเขตงานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ดู : 359)
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงาน (ดู : 369)
2019-03-27 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ บ้านนาหลัก (ดู : 398)
2019-03-08 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 395)
2019-02-28 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา 1-31 มี.ค.62 (ดู : 375)
2019-02-15 กำหนดราคากลางและขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 350)
2018-12-11 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมระบายน้ำ (ดู : 368)
2018-12-11 รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 285)
2018-11-23 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน (ดู : 379)
2018-11-22 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 370)
2018-11-15 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพิพัฒน์สพุงเขต (ดู : 363)
2018-11-14 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (ดู : 423)
2018-11-02 กำหนดราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู : 412)
2018-09-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ (ดู : 1271)
2018-09-03 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๒-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ (ดู : 330)
2018-08-09 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พิพัฒพ์สะพุงเขต ซอย 8 (ดู : 433)
2018-08-01 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ดู : 426)
2018-07-09 ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสด(เช้า)เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 440)
2018-06-26 กำหนดราคากลางอาหารกลางวันโปรแกรมกีฬา เดือน ก.ค.61 (ดู : 437)
2018-06-25 การจัดซื้อชุดฝึกซ้อมกีฬา (ดู : 377)
2018-06-14 เปิดประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) (ดู : 398)
2018-06-01 กำหนดราคากลางจ้างประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ดู : 338)
2018-05-21 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 415)
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดย ทาสีอาคารเรียน๔/๑๒ และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๑ (ดู : 452)
2018-05-10 กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดย กั้นห้องประชุมและห้องพักครู โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุง ๒ (ดู : 358)
2018-05-02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถขนขยะ เบอร์ ๒ ทะเบียน (๘๑-๒๔๙๖ เลย) (ดู : 420)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 1240)
2017-06-30 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 1416)
2017-06-30 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาด(เช้า) เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 1513)
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 1619)
2017-06-27 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 1382)
2017-06-23 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล (ดู : 1416)
2017-06-20 เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. หลังวัดประชาราษฎร์นิมิต (ดู : 1389)
2017-06-14 จัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์เด็กเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 1557)
2017-06-12 เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ , เก้าอี้เลคเชอร์ไม้โปรแกรมกีฬา (ดู : 1437)
2017-06-12 กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 1246)
2017-06-12 เปิดประมูลเก็บราคาสิ่งปฎิกูล(อุจจาระ) (ดู : 1210)
2017-06-02 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียน (ดู : 1357)
2017-05-26 เรื่อง การจ้างออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู : 1368)
2017-05-22 เรื่อง กำหนดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา (ดู : 1242)
2017-05-17 การจัดซื้อเครื่องนอนโปรแกรมกีฬา (ดู : 1278)
2017-04-10 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งสะพานศรีสงคราม (ดู : 1241)
2017-04-04 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยเข้าโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑,๒ (ดู : 2064)
2017-03-31 เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 1262)
2017-03-30 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสี่แยกหลังเทศบาล (ดู : 1919)
2017-03-23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. ซอยโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1,2 (ดู : 1446)
2017-03-15 จัดซื้อวัสดุโครงการศิลปะพาเพลิน ศูนย์เด็กเล็กฯ (ดู : 1958)
2017-03-14 ร่าง Tor การออกแบบอัฒจันทร์สนามกีฬา (ดู : 1343)
2017-03-02 เรื่อง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สนามกีฬากลางวังสะพุง (ดู : 1256)
2017-02-24 จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโปรแกรมกีฬา เดือน มีนาคม 2560 (ดู : 1327)
2017-02-17 ประการผู้ชนะการประมูล จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 1267)
2017-02-06 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการกำหนดราคากลาง 2 โครงการ (ดู : 1478)
2017-02-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (ดู : 1497)
2017-01-26 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1 โครงการ (ดู : 1579)
2017-01-26 เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโปรแกรมกีฬา ปี 60 (ดู : 1191)
2017-01-26 เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560 (ดู : 1357)
2017-01-23 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส่งประกาศสอบราคาซื้อจ้าง 1 โครงการ (ดู : 1224)
2017-01-23 กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ทางเข้า-ออกสนามกีฬา และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย (ดู : 1572)
2017-01-06 เรื่อง ประกาสสอบราคาซื้อ/จ้าง 1 โครงการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ดู : 1733)
2016-12-07 เรื่อง ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) (ดู : 1333)
2016-12-06 การจัดทำ TOR โครงการออกแบบหอประชุมวิชาการ (ดู : 1359)
2016-11-28 เรื่อง ประกาศการตรวจรับงานจ้างเหมา 2 โครงการ (ดู : 1305)
2016-11-22 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนพร้อมลานคอนกรีดและรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 (ดู : 1650)
2016-10-31 เรื่อง รายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ดู : 1249)
2016-10-20 เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 1379)
2016-08-26 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟแสงสว่างสนามกีฬามาตราฐานระดับอำเภอวังสะพุง (ดู : 1242)
2016-07-22 เปิดประมูลราคาเก็บสิ่งปฏิกูล (ดู : 1247)
2016-07-21 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า (ดู : 1311)
2016-07-12 ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ (ดู : 1208)
2016-06-30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 1704)
2016-03-30 โครงการจ้างเหมาและซ้อมแซม 5 โครงการ (ดู : 1826)
2016-01-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 1298)
2015-11-12 ประกาศสอบราคา 3 โครงการ (ดู : 1088)
2015-10-14 เรื่อง ประกาศสอบราคา 3 โครงการ (ดู : 1247)
2015-09-23 กำหนดราคาก่อสร้างอาคารเรียน4 ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ (ดู : 1259)
2015-09-04 ประกาศสอบราคา 5 โครงการ (ดู : 1197)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู : 1345)
2015-08-05 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ จำนวน 1 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) (ดู : 1235)
2015-07-14 ประกาศสอบราคา 4 โครงการ (ดู : 1281)
2015-06-26 ประกาศสอบราคาตามโครงการ 3 โครงการ (ดู : 1331)
2015-05-25 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 1010)
2015-05-15 สอบราคาเหมาก่อทางเท้าคอนกรีดเสริมเหล็ก กับสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ดู : 1313)
2015-03-02 ประกาศสอบราคา 3 รายการ (ดู : 1241)
2015-02-26 เรือง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 1221)
2015-02-05 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 1169)
2014-12-23 ประกาศสอบราคา จำนวน ๔ โครงการ (ดู : 1176)
2014-11-27 โครงการจ้างเหมา 4 โครงการ (ดู : 1316)
2014-11-13 ประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ดู : 1477)
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดู : 1192)
2014-10-15 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๗ (ดู : 1390)
2014-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ (ดู : 1152)
2014-08-28 สอบราคาเหมาโครงการสร้างบอกทางแบบ โอเวอร์แฮง จำนวน 3 จุด (ดู : 1125)
2014-08-28 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 1137)
2014-07-30 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ดู : 1295)
2014-07-28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๑ (ดู : 1246)
2014-06-17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว (ดู : 1273)
2014-03-05 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่สร้าง (ดู : 1129)
2014-02-18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติงานทางภาษา (ดู : 1207)
2014-02-18 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังธนาคารไทยณิชย์ (ดู : 1275)
2014-02-18 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดศรีอุดรวงศ์ (ดู : 1151)
2014-02-17 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 1254)
2013-10-21 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอสะพาน (ดู : 1113)
2013-10-15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังวัดวังสะพุงพัฒนาราม (ดู : 1539)
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนศาลเจ้า -บุ่งผักก้าม (ดู : 1354)
2013-10-15 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วังสะพุง บ้านนำเจริญ (ดู : 1412)

2022-04-05 ประกาศมาตรการสงกรานต์ ปี2565 (ดู : 15)


2022-03-30 สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิก ภาษีป้าย (ดู : 15)
2022-03-24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20)
2022-03-23 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประเมินรับรองชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน ร้านอาหารไอโอดีนและรับรองเมนูชูสุภาพ (ดู : 20)
2022-03-17 กำหนดวิธีการประเมินสมรรถการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 21)
2022-03-16 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 23)
2022-03-10 เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 22)
2022-03-08 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 22)
2022-02-23 การรับสมัครนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล (ดู : 35)
2022-02-23 การรับสมัครเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ดู : 33)
2022-02-23 ประกวดแบบวงเวียนน้ำพุใจกลางเทศบาลเมืองเลย (ดู : 36)
2022-02-23 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ และผลการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 33)
2022-02-17 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 33)
2022-02-02 วารสารฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 43)
2022-01-21 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 37)
2022-01-21 ให้งดหรือลดการจุดไฟเผาที่ไม่จำเป็น (ดู : 36)
2021-12-27 ประกาศเทศบาลเมืองวังสะพุง 3 เรื่อง (ดู : 50)
2021-11-16 ผังบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๖๕๔ (ดู : 118)
2021-11-11 การเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 142)
2021-11-09 การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ระดับประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) (ดู : 68)
2021-11-09 การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) (ดู : 69)
2021-11-05 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 69)
2021-11-04 แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 259)
2021-10-14 รับโอนพนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารการศึกษา (ดู : 76)
2021-10-12 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร (ดู : 74)
2021-10-04 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ดู : 73)
2021-09-06 การรับโอนพนักงานเทศบาลกรณีเกษียณอายุราชการ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา (ดู : 77)
2021-08-27 จัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (CommunityLsolation) และประกาศจัดตั้งสถานที่กักกันระดับอำเภอ (Local Quarantine) (ดู : 87)
2021-08-26 ประธานสภาฯนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (ดู : 83)
2021-08-17 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 79)
2021-08-10 หนังสือจังหวัดเลย 3 เรื่อง (ดู : 87)
2021-08-06 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมองพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 88)
2021-07-06 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 87)
2021-05-18 คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) (ดู : 119)
2021-05-03 สำเนางบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ พ.ศ.2564 (ดู : 111)
2021-05-03 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงและผลการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 162)
2021-05-03 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง (ดู : 134)
2021-03-22 รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 131)
2021-03-11 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 184)
2021-03-11 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ดู : 144)
2021-03-03 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (ดู : 156)
2021-02-24 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ (ดู : 350)
2021-02-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ (ดู : 383)
2021-02-05 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงและนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง (ดู : 275)
2021-01-29 มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 และแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 (ดู : 153)
2021-01-26 หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ ๒ (ฉบับที่ ๓) (ดู : 162)
2021-01-25 ประชาสัมพันธ์การปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ดู : 165)
2021-01-22 การป้องกันและลดกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) (ดู : 195)
2021-01-19 หนังสือคำสั่งจังหวัดเลย ๒ ฉบับ (ดู : 155)
2021-01-12 มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (ดู : 162)
2021-01-12 ประกาศและคำสั่งจังหวัดเลย (ดู : 178)
2021-01-08 หยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 รอบที่ ๒ (ดู : 169)
2021-01-07 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๑๗ (ดู : 489)
2021-01-06 ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑๖ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ (ดู : 292)
2021-01-06 ประกาศเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แก่งพระราชกำนหดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ดู : 291)
2021-01-05 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (กลุ่มผ้าทอมือ) (ดู : 80)
2021-01-05 สัมผัสเมืองล็อตโต ตามรอยอริยะแห่งอีสาน จังหวัดเลย (ดู : 78)
2021-01-04 คู่มือ เกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย (ดู : 79)
2021-01-04 สวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า (ดู : 83)
2020-12-30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติงานตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 177)
2020-12-25 ยกเลิกการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 176)
2020-12-25 เอกสารแนะนำ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (ดู : 173)
2020-12-22 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ดู : 170)
2020-12-22 ประกาศให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 172)
2020-12-14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจบุคคลากรสนับสนุนการสอน รร.เทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 171)
2020-12-09 การเปิดและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด (ดู : 507)
2020-12-08 รับสมัครและเลือกสรรบุลคลปฏิบัติงานพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 210)
2020-11-11 การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) (ดู : 190)
2020-10-20 แก้ไขกำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ดู : 213)
2020-10-16 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (ปีงบประมาณ 2564) (ดู : 206)
2020-10-16 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 การประกวดนางนพมาศ (ดู : 211)
2020-10-16 การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 การประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี (ดู : 195)
2020-09-18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 237)
2020-09-15 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลีอกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน (ดู : 180)
2020-09-03 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ดู : 201)
2020-09-01 จดหมายข่าว เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 (ดู : 176)
2020-09-01 จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2563 (ดู : 194)
2020-08-25 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างองเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 181)
2020-08-21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 461)
2020-08-21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 358)
2020-08-10 รับมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 176)
2020-08-05 รายงานผลสรุปแนบแบบประเมินความพึงพอใจ (ดู : 80)
2020-07-16 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 (ดู : 336)
2020-07-09 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 590)
2020-07-08 การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 (ดู : 192)
2020-06-26 ร่วมมือร่วมรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 187)
2020-05-21 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561-2563 (ฉบับที่ 4) (ดู : 227)
2020-05-08 ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือกรณีประสบเหตุสาธารณภัย (ดู : 243)
2020-04-10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย เรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ (COVID-19) (ดู : 193)
2020-04-09 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ (ดู : 499)
2020-04-09 ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA (ดู : 773)
2020-04-03 คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดู : 198)
2020-04-03 แนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ในสถานการณ์ COVID-19 (ดู : 199)
2020-04-03 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการตลาดเช้า ตามที่รัฐประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศให้เปิดทำการค้าขาย ตั้งแต่เวลา 04.00 - 09.00 น. (ดู : 606)
2020-04-03 ฐานความผิดรับผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (ดู : 696)
2020-04-03 ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ฉบับที่ 4 (ดู : 203)
2020-04-01 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ (ดู : 208)
2020-03-26 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) (ดู : 192)
2020-03-26 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๕-๒๕๖๓ การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ดู : 183)
2020-03-26 คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔-๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ดู : 189)
2020-03-26 การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ดู : 180)
2020-03-26 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ดู : 183)
2020-03-24 เจตจำนงในการบริหารงานบริการงานด้านความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ (ดู : 188)
2020-03-23 แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จังหวัดเลย (ดู : 184)
2020-03-22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ฉบับที่ ๓ (ดู : 256)
2020-03-21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ (ดู : 182)
2020-03-19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ (ดู : 177)
2020-03-18 สารวันท้องถิ่นไทย (ดู : 193)
2020-03-18 โรคโควิด-19 (ดู : 173)
2020-03-17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 184)
2020-03-11 งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 (ดู : 182)
2020-03-11 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563 (ดู : 182)
2020-03-11 เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลวังสะพุง คัพประจำปี 2563 (ดู : 178)
2020-03-10 ขอความร่วมมือในการจัดระเบียบถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจร (ดู : 198)
2020-03-10 จดหมายข่าวเทศบาล ต.ค.-ธ.ค. 62 (ดู : 181)
2020-03-09 การจัดระเบียบจราจรให้ถนนบางสาย เป็นเขตห้ามจอดรถวันคู่-วันคี่ และการห้ามจำหน่ายสินค้าบนถนนภูมิวิถี ซอย ๕ ข้างบริษัทไปรษณีย์ไทยสาขาวังสะพุง (ดู : 198)
2020-03-05 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ดู : 190)
2020-03-05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯและสถานที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ดู : 185)
2020-02-24 แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 231)
2020-02-21 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย (ดู : 264)
2020-02-20 แก้ไขการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 179)
2020-02-17 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ของเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 185)
2020-02-14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง (ดู : 185)
2020-02-14 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (ดู : 175)
2020-02-07 ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าควบคุมฉลาก (ดู : 196)
2020-02-06 การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดู : 188)
2020-02-04 โครงการเดิน-วิ่งการกุศลกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดู : 188)
2020-01-28 การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 182)
2020-01-27 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดู : 185)
2020-01-27 การรับฟังความคิดเห็นการหำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V- (ดู : 169)
2020-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 184)
2020-01-21 แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 186)
2020-01-16 สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (ดู : 186)
2020-01-14 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 222)
2020-01-10 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย (ดู : 216)
2020-01-09 การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง (ดู : 172)
2019-11-11 การจดทะเบียนพาณิชน์กรณีการโอนทะเบียนรถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา (ดู : 215)
2019-11-06 การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 194)
2019-11-04 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 การแข่งขันประกวดกระทงฝีมือและการประกวดวาดภาพระบายสี (ดู : 229)
2019-11-04 กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 188)
2019-11-04 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๒ การประกวดนพมาศ (ดู : 234)
2019-10-25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 208)
2019-10-22 ประชาสัมพันธ์ฌาปนกิจสงเคราห์วินเนอร์ สตาร์เน็ทเวิร์ค มีพฤติกรรมโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นตัวแทน (ดู : 196)
2019-10-18 การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 (ดู : 252)
2019-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น 62 (ดู : 216)
2019-10-15 บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัด (ดู : 217)
2019-10-03 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างฯ (ดู : 210)
2019-09-26 ระเบียบการรับสมัคร (ดู : 198)
2019-09-26 ใบสมัครร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง (ดู : 297)
2019-09-02 การออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (ดู : 203)
2019-09-02 พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 (ดู : 210)
2019-08-29 ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (ดู : 224)
2019-08-16 ประชาสัมพันธ์มีคนร้ายขโมยรถไถนา เขตพื้นที่บ้านหนองอีเปี้ย แจ้งเบาะแสได้ที่ที่ทำการอำเภอวังสะพุง (ดู : 238)
2019-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร นักการ(ปฏิบัติงานธรุการ) (ดู : 202)
2019-08-14 การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน (ดู : 195)
2019-08-06 ประกาศประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 279)
2019-08-05 ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดการให้บริการน้ำประปา (ดู : 661)
2019-08-05 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาล (ดู : 197)
2019-06-19 วารสารกฎหมาย (ดู : 196)
2019-05-02 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 287)
2019-01-23 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 339)
2018-12-21 วังสะพุง คัพ ครั้งที่ ๔๑ (ดู : 253)
2018-12-21 การเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 266)
2018-11-02 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 916)
2018-10-18 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 372)
2018-09-06 โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ (ดู : 1106)
2018-08-07 ร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (ดู : 407)
2018-08-07 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 300)
2018-08-01 งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ (ดู : 292)
2018-07-13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 396)
2018-06-28 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 341)
2018-06-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง ๒ บ้านบุ่งไสล่ (ดู : 2367)
2018-06-20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 285)
2018-06-12 ประกาศรับสมัครพนักงานตามภารกิจ (ดู : 326)
2018-05-21 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 428)
2018-04-11 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 463)
2018-01-31 ให้เจ้าของป้ายต้องเสียภาษีป้าย ปี61 (ดู : 687)
2018-01-29 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 1027)
2018-01-22 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 1281)
2017-10-03 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 1465)
2017-06-14 ตรวจสอบทางน้ำและร่องน้ำสาธารณะประโยชน์ (ดู : 1112)
2017-05-18 น้ำท่วมฉับพลัน (ดู : 1071)
2017-04-24 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาส2 2560 (ดู : 1888)
2017-04-03 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 375)
2017-04-03 วารสารประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 1033)
2016-10-03 บันทึกข้อตกลงระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 2145)
2016-07-27 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 1212)
2015-10-28 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 1137)
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 961)
2015-10-25 ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เรื่องการจัดวื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (ดู : 1159)
2015-10-16 ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (ดู : 795)
2015-10-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุ่งไสล่ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 (ดู : 799)
2015-10-01 ตารางออกรับลงทะเบียนและแจกเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2556 (ดู : 1081)
2015-10-01 ข้อมูล สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 1046)
2015-09-26 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 789)
2015-07-23 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 207)
2015-02-17 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปฏิรูปประเทศไทย (ดู : 979)
2015-02-15 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลวังสะพุง คัพ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2557 (ดู : 899)

2022-03-15 รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 16)


2021-09-06 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (ดู : 59)
2021-08-27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (ดู : 66)
2021-08-25 รายงานผลการตรวจร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (ดู : 75)
2021-07-19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 67)
2021-06-17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 74)
2021-06-09 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ดู : 77)
2021-05-11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุงครั้งแรก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ดู : 82)
2020-09-15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 311)
2020-03-11 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ (๒๖ กพ ๒๕๖๓) (ดู : 180)
2019-11-20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 188)
2019-11-19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 180)
2019-09-05 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 203)
2019-08-28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 193)
2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 195)
2019-07-22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 182)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 221)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 266)
2019-03-13 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 322)
2018-06-19 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 398)
2018-06-08 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 304)
2017-05-15 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 699)
2017-01-20 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 1465)
2016-11-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 1192)
2016-09-28 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 1133)
2016-08-23 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 1158)
2016-06-30 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 680)
2016-01-29 รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดู : 1274)

2021-09-30 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 (ดู : 57)


2021-08-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 60)
2021-08-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวังสะพุง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 64)
2020-09-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน 9 กรกฎาคม 2563 (ดู : 290)
2020-09-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน 2 มิถุนายน 2563 (ดู : 255)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2563 (ดู : 207)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 169)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2563 (ดู : 170)
2020-03-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2562 (ดู : 171)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2562 (ดู : 180)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2562 (ดู : 182)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 190)
2019-09-09 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 183)
2019-01-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 203)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2561 (ดู : 282)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2561 (ดู : 218)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2561 (ดู : 281)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 193)
2018-12-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2561 (ดู : 200)
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2561 (ดู : 197)
2018-11-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2561 (ดู : 200)
2018-10-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2561 (ดู : 204)
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2561 (ดู : 194)
2018-09-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2561 (ดู : 194)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2561 (ดู : 188)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2561 (ดู : 202)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2561 (ดู : 187)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2561 (ดู : 194)
2018-06-13 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2561 (ดู : 190)
2018-05-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2561 (ดู : 219)
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2561 (ดู : 207)
2018-05-10 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2561 (ดู : 199)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ (ดู : 328)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ (ดู : 362)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ (ดู : 326)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ (ดู : 360)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ดู : 280)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ (ดู : 381)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ (ดู : 345)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ (ดู : 310)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (ดู : 371)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ (ดู : 325)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (ดู : 367)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (ดู : 724)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ (ดู : 316)
2018-05-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (ดู : 290)
2018-02-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 13/2559 (ดู : 1269)
2016-12-20 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 20/2559 (ดู : 887)
2016-12-06 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 19/2559 (ดู : 1061)
2016-11-15 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 18/2559 (ดู : 1001)
2016-11-08 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 17/2559 (ดู : 1019)
2016-11-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 11/2559 (ดู : 1009)
2016-10-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 16/2559 (ดู : 1077)
2016-10-11 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 10/2559 (ดู : 1036)
2016-09-27 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2559 (ดู : 1059)
2016-09-07 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 14/2559 (ดู : 1145)
2016-09-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 9/2559 (ดู : 931)
2016-07-12 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 12/2559 (ดู : 693)
2016-07-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 7/2559 (ดู : 983)
2016-06-02 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 6/2559 (ดู : 1116)
2016-05-29 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 5/2559 (ดู : 1156)
2016-05-18 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 8/2559 (ดู : 975)
2016-04-04 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 4/2559 (ดู : 1126)
2016-02-23 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 3/2559 (ดู : 1150)
2016-01-26 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 2/2559 (ดู : 972)
2016-01-05 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 1/2559 (ดู : 1092)
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 411)
1970-01-01 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน ครั้งที่ 15/2561 (ดู : 202)

2021-11-22 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) เพิ่มเติม (ดู : 39)


2021-11-19 ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 39)
2021-07-30 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๓ (ดู : 56)
2021-01-19 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 126)
2020-11-17 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 140)
2020-10-28 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 131)
2020-06-22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 (ดู : 259)
2020-06-22 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 286)
2020-06-22 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-2563-รอบ-6-เดือน (ดู : 277)
2020-06-22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-2562 (ดู : 295)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสวัสดิการสังคม (ดู : 264)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองช่าง (ดู : 287)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองคลัง (ดู : 287)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองการศึกษา (ดู : 276)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองวิชาการและแผนงาน (ดู : 298)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 281)
2020-06-22 รายงานการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายสำนักปลัด (ดู : 300)
2020-06-03 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 76)
2020-04-14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 200)
2020-01-21 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (ดู : 161)
2019-10-30 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 178)
2019-10-24 รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 186)
2019-08-16 งบแสดงผลการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2562 รายไตรมาสที่ 3 (ดู : 190)
2019-04-29 งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 242)
2019-04-02 รายงานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 218)
2018-05-10 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องทิ่น (LPA) ประจำปีะ ๒๕๖๐ (ดู : 402)
2017-05-31 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 1593)
2017-04-03 รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 992)
2016-10-30 รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559 (ดู : 1059)
2016-10-20 แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปปช(ต.ค.59) (ดู : 1202)
2016-06-03 แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.2559 (ดู : 690)
2015-10-27 รายงานการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ดู : 953)

2022-03-31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11 (ดู : 12)


2022-03-31 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 (ดู : 11)
2022-02-17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9 (ดู : 26)
2022-01-26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 (ดู : 30)
2021-12-27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 (ดู : 28)
2021-12-21 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 (ดู : 25)
2021-12-09 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 (ดู : 28)
2021-11-16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 (ดู : 27)
2021-11-09 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 27)
2021-10-14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 25)
2021-09-20 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 48)
2020-10-07 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 140)
2019-10-01 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 227)
2018-09-17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 277)
2018-03-27 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ดู : 415)
2016-09-14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (ดู : 351)
2015-09-21 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (ดู : 2214)
2013-09-26 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ดู : 2473)

2021-11-08 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 39)


2020-11-30 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 67)
2020-10-05 แผนการตรวจสอบภายใน (ดู : 129)
2020-06-22 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 (ดู : 368)
2019-07-01 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลเมืองวังสะพุง (ดู : 443)
2019-07-01 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ดู : 133)
2019-06-18 แผนอันตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ดู : 185)
2018-11-01 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต ปี 2562 (ดู : 177)
2018-10-22 แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2562 (ดู : 199)
2018-03-27 แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ดู : 351)
2018-02-09 แผนพัฒนาสามปี (ดู : 795)
2017-10-16 แผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองวังสะพุง ประจำปี 2561 (ดู : 185)
2017-03-31 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (2560-2564) (ดู : 1549)
2016-10-03 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 1486)
2015-12-24 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 2747)
2014-10-01 แผนอัตรากำลัง 2558-2560 (ดู : 2342)

2021-05-11 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี (ดู : 247)


2021-05-03 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 (ดู : 283)
2021-04-05 01 โครงสร้างหน่วยงาน (ดู : 357)
2020-06-04 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 448)
2020-06-04 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน (ดู : 391)
2020-06-04 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 415)
2020-05-29 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ดู : 418)
2020-05-29 02 ข้อมูลผู้บริหาร (ดู : 469)
2020-05-28 34 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) (ดู : 462)
2020-05-26 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี (ดู : 499)
2020-05-26 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 397)
2020-05-21 40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ในรอบ 6 เดือน (ดู : 473)
2020-05-18 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 584)
2020-05-18 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ (ดู : 458)
2020-05-18 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ดู : 462)
2020-05-15 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ดู : 508)
2020-05-15 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ดู : 463)
2020-05-15 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล (ดู : 434)
2020-05-15 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 455)
2020-05-14 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 453)
2020-05-13 22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ดู : 611)
2020-05-07 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 539)
2020-05-07 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ดู : 500)
2020-05-07 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ดู : 916)
2020-04-29 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี (ดู : 499)
2020-04-29 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ดู : 513)
2020-04-29 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ดู : 487)
2020-04-29 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ดู : 556)
2020-04-29 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ดู : 486)
2020-04-23 08 Q&A (ดู : 512)
2020-04-23 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ดู : 468)
2020-04-22 11 รายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 6 เดือน (ดู : 575)
2020-04-22 10 แผนการดำเนินงานประจำปี (ดู : 531)
2020-04-22 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 301)
2020-04-22 03 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (ดู : 522)
2020-04-21 29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 551)
2020-04-21 13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน (ดู : 585)
2020-04-21 17 E-Service (ดู : 499)
2020-04-21 9 Social Network Social Media (ดู : 699)
2020-04-21 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดู : 480)
2020-04-16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถนีบริการน้ำมัน (ดู : 641)
2020-04-16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่2 (ดู : 625)
2020-04-16 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่1 (ดู : 560)
2020-04-16 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 691)
2020-04-16 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 645)
2020-04-16 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 642)
2020-04-16 การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (ดู : 539)
2020-04-16 การแจ้งถมดิน (ดู : 604)
2020-04-16 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 592)
2020-04-16 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 644)
2020-04-16 การแจ้งขุดดิน (ดู : 578)
2020-04-16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (ดู : 631)
2020-04-16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (ดู : 655)
2020-04-16 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร (ดู : 621)
2020-04-16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (ดู : 567)
2020-04-16 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ (ดู : 634)
2020-04-16 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ดู : 662)
2020-04-16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ดู : 676)
2020-04-16 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (ดู : 658)
2020-04-16 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ดู : 661)
2020-04-15 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ (ดู : 642)
2020-04-15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 2 (ดู : 619)
2020-04-15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะ 1 (ดู : 662)
2020-04-15 คู่มือบริการประชาชน (ดู : 585)
2020-04-15 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยประกาศ (ดู : 571)
2020-04-15 กองสวัสดิการสังคม (ดู : 418)
2020-04-15 กองการศึกษา (ดู : 454)
2020-04-15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 502)
2020-04-15 กองวิชาการและแผนงาน (ดู : 460)
2020-04-15 กองคลัง (ดู : 429)
2020-04-15 สำนักปลัด (ดู : 635)
2020-04-15 กองช่าง (ดู : 437)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมเะด่นประจำปี 2564

แผ่นผับประเมินจังหวัดสะอาด

เชิญชวนท่องเที่ยวและกราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม

วันแม่
รวมลิงค์สำคัญเทศบาลเมืองวังสะพุง

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
โทร.042-841393 / 042-842135 โทรสาร 042-841727 
www.wangsaphung.go.th 
facebook.com/wangsaphung

 


 • https://ebml.gov.lb/data/overview/slot-gacor/
 • http://2021sg.ntpu.edu.tw/slot-gacor/
 • https://www.ine.gov.py/assets/slot-online/
 • https://kkbsx.kku.ac.th/assets/slot-gacor/
 • https://atlasgenero.dgeec.gov.py/images/slot-online/
 • https://cherekhy.seedsandroots.net/wp-content/uploads/elementor/slot-pulsa/
 • https://www.solidaritefemmes.org/assets/-/slot-deposit-pulsa/
 • https://chitkarauniversity.edu.in/wp-content/uploads/slot88/
 • http://erp.bpatc.org.bd/bpatc_website/workshop/slot-pulsa/
 • fais.psu.ac.th/research/-/slot-gacor/
 • https://szlovak-bp.edu.hu/media/judi-online/
 • https://ods.dgeec.gov.py/document/situs-judi-slot/
 • https://connect.suffolk.edu/wp-content/uploads/slot88/
 • http://intranet.fmvz.usp.br/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://szadaiskola.edu.hu/wp-includes/agen-situs-judi/
 • https://szalonna.edu.hu/wp-includes/js/slot-gacor/
 • https://hotto.edu.hu/wp-includes/ID3/-/slot-deposit-pulsa/
 • https://hunyadisk-debrecen.edu.hu/wp-includes/block-patterns/-/link-slot-online/
 • https://hcu.kmutt.ac.th/assets/slot-gacor/
 • https://ilosvai-aszanto.edu.hu/wp-includes/block-supports/-/slot-gacor/
 • https://istvan-maklar.edu.hu/wp-includes/blocks/heading/slot-deposit-pulsa/
 • https://jardanhaza.edu.hu/wp-includes/images/smilies/-/situs-judi-slot/
 • https://mosolyegymi.edu.hu/wp-content/uploads/slot-gacor/
 • https://nemeth-bocskaikert.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • https://petofisuli.edu.hu/wp-content/uploads/-/slot88/
 • https://postgradclinic.md.kku.ac.th/upload/slot88/
 • https://tcmec.md.kku.ac.th/wp-content/uploads/judi-slot/
 • https://tmihaly-bp18.edu.hu/wp-content/-/slot-gacor/
 • http://intranet.fmvz.usp.br/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://gomba.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • http://smartbkn.moe.go.th/css/slot-deposit-pulsa/
 • https://mp.ses26.go.th/backup/situs-judi-online-terpopuler/
 • https://smss.ses26.go.th/ajax/situs-judi-slot-online-terpercaya/
 • https://gomba.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • https://payroll.ses26.go.th/js/-/slot88/
 • https://hsl.ac.in/wp-includes/assets/slot-online/
 • http://lbtech.ac.th/js/agen-judi/
 • https://bagod-iskola.edu.hu/wp-includes/widgets/-/slot-gacor/
 • https://kutas.edu.hu/wp-content/slot-online-terbaik/
 • http://policeubon.go.th/download/-/slot-online-terlengkap/
 • https://pharm.mnrh.go.th/backend/public/judi-online-terbaik/
 • https://pjz.edu.hu/wp-content/slot-online-terpercaya/
 • http://122.154.134.11/amss/modules/person/picture/situs-judi-online/
 • https://kisfaludy-sumeg.edu.hu/wp-content/-/slot-gacor/
 • http://ge.sci.dusit.ac.th/test/situs-judi/
 • https://ebml.gov.lb/data/press_file/slot-online-terpercaya/
 • https://www.aguasdovere.com.br/wp-content/uploads/-/slot88/
 • https://ku-iged.psd.ku.ac.th/upload/document-out/slot-gacor/
 • https://ebml.gov.lb/data/projects/slot-demo/
 • https://kazinczy-debr.edu.hu/wp-content/gallery/slot-deposit-dana/
 • https://kisfaludy-tet.edu.hu/situs-slot-gacor/
 • https://jozsefa-tbanya.edu.hu/wp-content/-/slot-online-gacor/
 • https://karacs-pladany.edu.hu/wp-content/upgrade/-/slot-online/
 • https://www.keri-egom.edu.hu/wp-content/uploads/-/judi-slot-online/
 • https://kftm.edu.hu/etc/-/slot-online/
 • https://jozsefa-bp.edu.hu/wp-content/-/slot-terbailk/
 • https://jszekely.edu.hu/wp-content/uploads/-/slot-online/
 • https://keresztury-bp10.edu.hu/
 • https://kernstok.edu.hu/wp-content/themes/slot-gacor/
 • https://altisk-cseszt.edu.hu/wp-content/ngg/situs-judi/
 • https://tiszatelek.edu.hu/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://dioszegihszovat.edu.hu/
 • https://altisk-markaz.edu.hu/wp-content/slot88/
 • https://bocskai-kismarja.edu.hu/
 • https://altisk-dejtar.edu.hu/wp-content/uploads/-/situs-slot-gacor/
 • https://altisk-domoszlo.edu.hu/wp-content/situs-judi/
 • https://www.terney-szentes.edu.hu/
 • https://prismologie.com/
 • https://ujvarosteri.edu.hu/
 • https://borzsonysuli.edu.hu/
 • https://altisk-eharaszti.edu.hu/wp-content/uploads/situs-judi/
 • https://altisk-gorgeteg.edu.hu/wp-content/uploads/agen-judi/
 • https://altisk-jszandras.edu.hu/wp-content/uploads/slot88/
 • https://altisk-markaz.edu.hu/
 • https://altisk-mhomorog.edu.hu/
 • https://altisk-nadudvar.edu.hu/
 • https://altisk-mocs.edu.hu/
 • https://drmolnar.edu.hu/
 • https://tothantal.edu.hu/
 • https://aszfiskola.edu.hu/
 • https://arpad-ostoros.edu.hu/
 • https://www.ami-mszalka.edu.hu/
 • https://dfgoveges.edu.hu/
 • https://amk-sap.edu.hu/
 • https://eresearch.cpru.ac.th/
 • https://foldvarytass.edu.hu/
 • https://csengeriskola.edu.hu/
 • https://bolcses-bodrog.edu.hu/