การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระยะเวลาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็น 2ครั้งต่อปี โดยแต่ละปีจะแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง เป็นบุคคลทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานคณะกรรมฯ ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังสะพุง

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชน และรับนโยบายจากปลัดเทศบาล และกำชับเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโครงการเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องจากปลัดเทศบาลได้เข้าร่วมโครงการ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงวิเคราห์ความเสี่ยง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต