ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองวังสะพุง 

เลขที่ 303 หมู่ที่ 5 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์เทศบาลเมืองวังสะพุง โทร. 042-841393 / 042-842135

โทรสาร :  042-841727

โทรศัพท์สายด่วน/สายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) : 087-201-4248 

เว็บไซต์ : www.wangsaphung.go.th

Facebook เทศบาลเมืองวังสะพุง  :  https://www.facebook.com/wangsaphung

Facebook หน่วยงานของเทศบาลเมืองวังสะพุง  

หน่วยงาน E-mail สำหรับหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล Sorpor.wsp@gmail.com
กองคลัง Finance.wsp@gmail.com
กองช่าง Engineer.wsp@gmail.com
กองการศึกษา Edu.wsp@gmail.com
กองสาธารณสุข Health.wsp@gmail.com
กองสวัสดิการสังคม Welfare.wsp@gmail.com
กองวิชาการและแผนงาน Wangsaphung001@gmail.com (042842135)  / vichakan.wsp@gmail.com (042841488)