Month: มีนาคม 2024

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง มอบหมายให้ นายเสด็จ สนธิมูล รองนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวังสะพุง
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ชุมชนน้อยนา และชุมชนบุ่งไสล่ ซึ่งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวังสะพุง มีแผนลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2567 ทั้ง 20 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง
📢📢📢ประชาสัมพันธ์💉🌡️🧪💉 สำหรับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข/แมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เทศบาลเมืองวังสะพุงโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🦺🦺 มีแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 🐕🐕🐕💉💉💉
จำนวน 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2566 ตามตารางปฏิบัติงาน👇👇👇

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568