Author: admin

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน

ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน