Month: ธันวาคม 2022

รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองวังสะพุง เวลา ๑๗.๐๐ น. นำโดย นางรัชฎาภรณ์ สิงหกำ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวังสะพุงและ ประธานชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองในประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวาระครบรอบ ๑๑๑ ปี ตั้งเป็นเมืองเลย เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนภูกระดึงวิทยา กับ ม่วง-ขาว FC

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนภูกระดึงวิทยา กับ ม่วง-ขาว FC เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเป็นทีมที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทีมที่ชนะเลิศ คือ โรงเรียน ภูกระดึง

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร ไลออน์วังสะพุง สโมสรไลออน์เมืองเลย

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองวังสะพุงร่วมกับสโมสร ไลออน์วังสะพุง สโมสรไลออน์เมืองเลย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ โดยมีนาย สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมือวงัสะพุงร่วมกับโรงพยาบาลวังสะพุงและ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง ต้อนรับคณะตรวจประเมินประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานกองทุนฯให้เป็นไปด้วยคาวมเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ประชุมสภาเทศบ่าลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ประชุมสภาเทศบ่าลเมืองวังสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ และมีการแนะนำพนักงานราชการคนใหม่ คือ น.ส. กนกกาญจน์ พงศ์ศิริพัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้างานการเงินและบัญชี ๒ ย้ายมาจาก อบจ.

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ อ.วังสะพุง จ.เลย (๑๓ ส.ค. ๕๗)